Personakt Antavla

Anna Eriksdotter

Far:VII:9 Erik Persson (1702 - 1767)
Mor:VII:10 Kerstin Mårtensdotter (1701 - 1791)

Född:1739-09-14 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar: Erik Persson och Kerstin Mårtensdotter i Edvik nr 1. Den sista delen av fadderskapsnotisen är mycket otydlig i den mikrofilmade kopian. Faddrar: Johan Olsson i Svartvik och hu. Karin ("Kare") Olsdotter; Olof Larsson(?) i Skensta och hu. Karin(?). (Ungfaddrar:) --- Andersson(?) i Haga(?), pigan --- Olsdotter i Söderala(?).
Bosatt:omkring 1761 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1763 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 3)"Joh. Pärson [och] hust. Anna Eriksdotter" skrivs på den första delen av uppslaget för födda i Svartvik nr 2 (felmärkt nr 4; den andra delen, felmärkt som nr 5, brukades av landbonden Erik Danielsson) i samband med dottern Margtas födelse 1763. De bör emellertid ha flyttat strax därefter, eftersom följande födelsenotis på sidan avser [landbonden] Erik Hanssons dotter Anna, född där 1764-07-27.
Fadderskap:1763 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 4)Johan Persson och hu. Anna Ersdotter i Svartvik står 1763 som faddrar till Olof (f. 1763-01-22), son till [landbonden] Erik Danielsson och Brita Johansdotter i den ena hemmansdelen av Svartvik nr 2 (denna del felmärkt nr 5 i ministerialboken).
Fadderskap:1770 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Bland faddrarna till Anders (f. 1770-02-08), son till Erik Ersson och Brita Olofsdotter i Edvik nr 1, nämns "Siöm" Johan Persson Berg, "abs. [dvs. frånvarande; i marginalen finns vid hans namn en otydlig notis: "Siöman afrest utan hustruns här vetenskap ifrå Stockholm."], ingen i stället" [dvs. ingen ställföreträdande fadder för honom], hu. Anna Ersdotter.
Övrigt tingsärende:1776-11-02 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 6)Vid Norrala häradsrättsting den 2 november 1776 behandlas följande ärende:
"§. 26.
S.D. Sedan Landbonden på Hemmanet N:o 2: i Swartwiks By, Norrala Sokn och Helsingelands Södra Domsaga Johan Persson för tolf år sedan såsom matros fölgt och farit på ett fartyg ifrån Söderhamn till Stockholm der han oförpassad stigit om bord på ett Engelskt Skiepp samt bortrest utur Riket; Och han sedermera ej låtit sin Hustru Anna Eriksdotter weta, hwar han wistas; Så har på hennes begäran lysning efter och stemning å honom behörigen blifwit utfärdad; Men emedan den honom derutinnan förelagde tiden nu wara förflutit, utan att han sig infunnit eller någon kunskap om honom kunnat ärhållas; Ty anhölt Hustru Anna nu, det åtte henne efterlåtas, att efter föregången skilnad dem emellan, gå i annat gifte, om något anbud henne gjöras skulle: Förmälandes hon, på tillfrågan, att hon med bemälte des man warit gift i trij år: Att de tillsamman haft en dotter, som kort för Fadrens bortresa genom döden aflidit: Att warit derom ense, att han skulle försäkra sin lycka till sjöss, att förtjena sig någre penningar, dem de såsom fattige till sin bergning behöfde; och att han helsat till henne med en wid namn Per Hamberg, dom warit med honom i sällskap härifrån till Stockholm, det han tänkte begifwa sig till Ut-Rikes orter.
Nu aldenstund Nämnden och Tingsmenigheten swarade rigtigheten af Hustru Annas berättelse, och intygade att hon och Mannen wäl [f. 486r] wäl lefwat tillsamman, samt att hon under hans frånwaro, ärligen sig förhållit; Fördenskull och som ingen wåhn är att få weta, om han är lefwande eller död, eller hwar han sig uppehåller; Altså och i förmågo af 13. Cap: 6. §. G.MB.n pröfade Härads Rätten skäligt, att till skilnad dem emellan döma och tillstädja henne att i annat ägtenskap träda, dock så, att hon dessförinnan till winnande af behörigt Skiljo-Bref äger hos det Högwördigste Dom Capitlet i ödmjukhet sig anmäla."
 
Bosatt:från 1777-08-10 Skettene, Norrala sn, HÄL 2)
Arvsskifte:1791-04-04 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 7)Bouppteckningen efter modern inleds: "Åhr 1791 den 4 Aprill upteknades wärderades och delades den Egendom som fans efter afl. Soknemannen Erik Pärsons efwen afl. änka Hustru Kerten [sic] Mårtensdotter i Edwik emellan des fäm efterLöfwande [sic] Barn och den siätte är dotter dottren Hustru Lisa Pärsdotter och de öfriga äro följande Neml. Bonden Erik Erikson i Edwik afskedade CronoBådsman [sic] Anders Norman i Kolsta änkan Hustru Karen Eriksdotter i Swartwik bitrad [sic] af Bonden Sven Abramson i Edwik änkan Hustru Brita Eriksdotter är ej närwarande men i des ställe såsom ombud efwen bonden Swän Abramson i Edwik dottren Hustru Anna Eriksdotter gifter med Husmannen Erik Eriksson i Skiättene skielf [sic] närwarande dotter dottren Hustru Lisa Pärsdotter gifter med drängen Hinrick Kasperson är ej närwarande men i des ställe Bonden Olof Jaccobson i Siknäs". Den fasta egendomen inleds med: "Fasta Pänningar efter 1767: Åhrs byteslängd" 118 daler kopparmynt. Arvslotterna nämns som "Sonnen Erick Erickssons Andell"; "sonnen Anders Erickson Normans Andell"; "Dottren Hustru Karens Andell"; "Dottren Hustru Brita Ersdotters Andell"; "Dotren Hustru Anna Ericks Dotters Andell"; "Dotter Dotren Lisa Pärs Dotters Andell". Undertecknande bytesdeltagare är Erik Eriksson i Edvik; Anders Eriksson Norman i Kolsta [endast förleden "Koh" syns p.g.a. marginalskugga i den mikrofilmade kopian]; Sven Abramsson i Edvik på Karin Eriksdotters vägnar; d:o Sven Abramsson på dottern Brita Eriksdotters vägnar; Erik Eriksson i Skettene på sin hustrus vägnar; Olof Jakobsson i Siknäs på dotterdottern Lisa Persdotters vägnar.
Bosatt:omkring 1821 Siknäs nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8)Hon var bosatt hos makens brorson, bonden Jakob Hansson i Siknäs nr sub 1.

Familj med Johan Persson Berg (1742 - <1777)

Vigsel:1761-10-18 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen på sidan för vigda i Svartvik nr 2 ("N. 5.") lyder: "Dräng Johan Persson med Pig. Anna Ersdotter Edwik __ 1761 18 octob. Han född 1742 d. 21 Febr. Fadren Pär Johansson, mod. hust. Margta Mårthensdotter. Bruden född 1749 d. 14 Sept. fadren Erik Persson, modren hust. Cherstin Mårtensdotter i Edwik." [C:3, p. 48] - På sidan för vigda i Edvik nr 1 står hänvisat: "Dottren Anna Erici vide pag. seq. 48." [C:3, p. 42]

Barn:
Margareta Johansdotter+ (1763 - 1764)

Familj med Erik Larsson Lund Norman (~1715 - 1781)

Vigsel:1777-08-10 Norrala sn, HÄL 10)Vigselnotisen med datumet den 8 augusti 1777 lyder: "G. Båtsman Eric Norman i Siettene Enkan Hustru Ana Ericsdotter i Idvik."

Familj med Erik Eriksson (1734 - 1818)

Vigsel:1783-10-05 Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen med datumet den 5 oktober 1783 lyder: "Eric Ersson i Siknäs, 49 År och Enk. Anna Ersdott. 44 År".

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1739 Födelse 1739-09-14 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1742 2 år Maken Johan Persson Berg föds 1742-02-21 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 3).
1742 2 år Brodern Anders Eriksson Bergenström Bergström Norman Ringare föds 1742-03-25 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1753 13 år Brodern Mårten Eriksson Forsman Lustig dör 1753-06-16 Boda+, Norrala sn, HÄL 13).
1754 14 år Brodern Per Eriksson Werngren dör 1754-02-20 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
~1761 Bosatt omkring 1761 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1761 22 år Vigsel Johan Persson Berg 1761-10-18 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
~1763 Bosatt omkring 1763 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1763 Fadderskap 1763 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1763 Brodern Jon Eriksson Bergström Åman dör 1763 15).
1763 24 år Dottern Margareta Johansdotter+ föds 1763-10-22 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 3).
1764 24 år Dottern Margareta Johansdotter+ dör 1764-05-14 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 3).
1767 27 år Fadern VII:9 Erik Persson dör 1767-04-10 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
1770 Fadderskap 1770 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1776 37 år Övrigt tingsärende 1776-11-02 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  6)
1777 37 år Vigsel Erik Larsson Lund Norman 1777-08-10 Norrala sn, HÄL.  10)
>1777 Bosatt från 1777-08-10 Skettene, Norrala sn, HÄL.  2)
1781 41 år Maken Erik Larsson Lund Norman dör 1781-07-01 Skettene, Norrala sn, HÄL 16).
1783 44 år Vigsel Erik Eriksson 1783-10-05 Norrala sn, HÄL.  11)
1784 44 år Systern Margareta Eriksdotter dör 1784-03-04 Svartvik, Norrala sn, HÄL 17).
1791 51 år Modern VII:10 Kerstin Mårtensdotter dör 1791-03-25 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 18).
1791 51 år Arvsskifte 1791-04-04 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1797 58 år Systern Karin Eriksdotter dör 1797-09-24 Svartvik, Norrala sn, HÄL 19).
1801 61 år Systern Brita Eriksdotter dör 1801-03-25 Norrala sn, HÄL 20).
1807 67 år Brodern VI:5 Erik Eriksson dör 1807-04-29 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 21).
1818 78 år Maken Erik Eriksson dör 1818-07-25 Siknäs nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8).
~1821 Bosatt omkring 1821 Siknäs nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1821 81 år Brodern Anders Eriksson Bergenström Bergström Norman Ringare dör 1821-04-23 Varberg, Norrala sn, HÄL 22).

Källor

1)C:2, uppsl. 39
  
2)Se Vigsel
  
3)C:3, p. 220
  
4)C:3, p. 221
  
5)C:3, p. 211
  
6)Dombok för Hälsingland 1776, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:165, f. 485v, 486r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
7)Bouppteckningar 1790-1792, nr 133, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)AI:2, uppsl. 61
  
9)C:3, p. 48
  
10)C:4, f. 97r
  
11)C:4, f. 98v
  
12)C:3, p. 210
  
13)C:3, p. 511
  
14)C:3, p. 440
  
15)Se Bouppteckning
  
16)C:4, f. 114v
  
17)C:4, f. 115v
  
18)C:4, f. 118v
  
19)C:4, f. 120v
  
20)C:4, f. 122r
  
21)C:4, f. 128r
  
22)C:4, f. 144v