Personakt Antavla

Hans Larsson Norell

Bonde, gästgivare, sockenskrivare. Blev 64 år.

Far:Lars Hansson (1713 - 1775)
Mor:Karin Olsdotter (~1710 - 1747)

Född:1734-08-29 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar: Lars Hansson och hu. Karin Olsdotter ("Olai") i Kungsgården nr 2. Faddrar: Olof Olsson i Skettene och hu. Kerstin därstädes; Hans Knutsson i Kungsgården och hu. Margta därstädes. Ungfaddrar: Hans Hansson därstädes, Kerstin Hansdotter därstädes.
Bosatt:omkring 1761 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Hans Larsson och hu. Kerstin Svensdotter skrivs på uppslaget för födda i "Kungsgården N.o 2." i samband med barnens födelse 1761-1771.
Bonde:omkring 1771 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 3)
Gästgivare:omkring 1771 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 3)
Fadderskap:1772 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 4)"SoknSkrifwaren" Hans Larsson och hans ej namngivna hustru i Kungsgården står 1772 som faddrar till Margta (f. 1772-07-26), dotter till Erik Larsson och hu. Kerstin Jonsdotter i Svarven nr 1.
Sockenskrivare:omkring 1772 Norrala sn, HÄL 5)
Fadderskap:1775 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6)"Hans Norell [och] des Hust. Caisa Jerlin", utan angiven vistelseort, står 1775 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1775-07-18), dotter till Lars Bröms och Dorotea Engelbrecht i Kungsgården nr sub 1.
Arvsskifte:1775-02-02 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 7)Arvsskiftet efter fadern Lars Hansson hålls i Kungsgården den 2 februari 1775. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personnotis.
Övrigt tingsärende:1777-05-23 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 8)I domboken från Norrala ting den 23 maj 1777 upptas:
"§. 65.
S:D: Lät Sokneskrifwaren och Gästgifwaren Hans Norell till Härads Rätten ingifwa 2.ne skrifteligen författade witnesbörd, med begäran, att de uti Rättens Minnes Bok måtte få inflyta, och hwil-[f. 535v]ka, efter offenteligit upläsande, funnos, ord ifrån ord, så lydande:
På begäran, har jag, såsom under Sokneskrifwaren och Gästgifwaren Wälagtade Hans Norells Hustrus Catharina Gerlins [namnet först stavat Gerling i utdraget, men därefter har den avslutande bokstaven strukits över] skjukliga tillstånd efterskickad, ej kunnat undgå, det bemälte Hustru Gerlin den. 19. i denna Månad, kl. 8. om morgonen, med sundt förstånd och af fri wilja, till förenämnde sin Man, utom det tenn, som de i Brudgåfwor undfått, öfwerlemnat och uplåtit all den ägendom, som under deras Ägtenskap blifwit förwärfwad, af hwad namn den wara må, med förordnande derjemte, att hennes Moder Madame Ingrid Magdalena Kraft skulle undfå en hederlig klädning. Att så i sanning, och att Hustru Gerlin 2.ne gånger försäkrat sådant wara hennes yttersta wilja, kan jag ock, om så påfordras, med liflig Ed bestyrka, Norrala d. 22. Maji 177
N.M. C. Hofwerberg.
Att Sockneskrifwaren och Gästgifwaren Wälaktad Hans Norell skulle efter sin nu mera afledne Hustru Catharina Gerlin, såsom Testamente njuta de 2.ne Guldringar och Silfwer spännen [f. 536r] som han henne i fästnings gåfwor gifwit, samt att han skulle behålla den stora silfwer bägaren, hwilken han sjelf med sine egna peningr inköpt, jemte all den i Boet befintelige lösa ägendomen, som de under ägtenksapet med hwarannan förwärfwat, warder sanningen till styrko på begäran, såsom ett sanfärdigt bewis, detta meddelt; Och att Hustru Gerlin sådan författning, förl. annan dag Pingest, om morgonen med sundt förnuft och moget betänkande gjordt, samt att Gästgifwaren Norell, med tårar i ögonen, tackat sin Hustru för des wälwilja; jemte försäkran af Hustru Gerlin, att hennes Moder Madame Ingrid Magdalena Kraft skulle undfå en hederlig klädning, men det öfriga af hennes kläder skulle höra Norell till, intygas under edelig förpligtelse. Norrala den 22. Maji 1777.
Catharina Forss.
Hwarefter, och medan det tillika berättades att Norells Hustru Catharina Gerlin den 19. i denna Månad genom [f. 536v] genom döden afgått; Ty,
Beslöts:
Det för Sockneskrifwaren och Gästgifwaren Norell, likmätigt 18. Cap: Ärfda B.n af föregående Testamente tillställa den aflednas närmaste Arfwingar sannade afskrifter och hwilka sedan de deraf undfått bewislig del hafwa att innom natt och År derefter sine klander dereot lagligen att anföra om de skjäl dertill äga."
 
Död:1798-12-28 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 9)Dödsnotisen med datumet den 28 december 1798 lyder: "Gästgif. H.r Hans Norell på Kungsgården af en förnyad blind gyllenåder och Coliqe", 64 år och två månader gammal.
Bouppteckning:1799-01-03 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 10)Bouppteckningen inleds: "År 1799. d. 3 Januarii skedde Bouptekning efter Afl. Socknskrifwaren och Gästgifwaren Hans Norell i Kongsgården Norrala Sockn, då alla Barnen jemte twenne minderårige Sönners underteknade Förmyndare woro närwarande. Ägendomen uptigs efter den nästförut eller d. 8.de November 1798 uprättade Inventari-Längden jemte hwad Fadren då undantagit, som ock, efter nyssnämnda Inventario, finnas här anteknadt och wärderadt, utom det han, på sitt sista, för Enkans behof, war föreskrifwit och af henne är emottagit." Den fasta egendomen är: "Skatte Hemmanet N:o 2, om 8 öres land", värderad till 500 daler kopparmynt. "Gården med alla uthus, 1/18[?] del uti en sågqwarn 2/3[?] delar uti mjölqwarnen, hel lott uti Pastorsqwarnen, en skjäck med linklapp och Fäbohus", värderade till 100 daler. "Brygghuset wid åen med alla tillbehör för bryggning och bränning, som bestå uti en panna med Huf och slang, en murpanna af koppar, mässingskar, bryggekar, 5 st.n halfåmar, 1 st. hel- och 1 st. halfankare och 1 st. lår för drank med jernband. Alt hwad som hörer till detta begge hus, är af Fadren, enligt åfwannämnda Inventerings-Längd, skänkt till Sonen hans Norell, dess Hustru och efterkommande, och få således ingen af dess Syskon någon del deruti." Under "Skulden" hänvisas till "Enligt 1774. års Byteslängd efter Modren". Sonen Hans har att fordra i löner 60 riksdaler. En "ingifwen räkning af Källarmästaren Herr Eric Hagbom i Söderhamn" för livsmedel, lakan och lerpipor inkluderas bland skulderna. Undertecknande bytesdeltagare är Hans Norell (med otydlig förkortning efter, möjligen "J.nr", dvs. junior, den yngre); "Sara Lisa Setergren"; Sven Norell; Erik Hagbom på sin hustru Katarina Norells vägnar; Olof (bomärke) Mickelsson i --- [otydligt bynamn], förmyndare för sonen Johan; Jöns Persson i Svartvik, förmyndare för sonen Gustav. Bouppteckningen omfattar hela 14 sidor.

Familj med Kerstin Svensdotter (1731 - 1773)

Vigsel:1760-05-28 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen på sidan för vigda i Kungsgården (nr 2) lyder, under vigselnotisen för Lars Hansson från 1748: "Son Hans Larsson 1760. 28 Maji l. [dvs. eller] 4 dag Pingst (född 1734 d. 29 Aug. Fadren Lars Hansson, modren, hust. Karin Ohlsdotter) med ärl. pig. Cherstin Swensdotter i Kolsta född 1731 d. 14 Sept. Fadren Swen Persson, modren hust. Kerstin Pärsdotter i Kolsta."

Barn:
Katarina Norell (1761 - )
Lars Norell (1766 - )
Sven Norell (1769 - 1844)
Hans Norell (1771 - 1823)

Familj med Katarina Jerlin (1738 - 1777)

Vigsel:1775-06-11 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen på sidan för vigda i Kungsgården (nr 2) lyder: "Denne Hans Norell 1775 11 Junii Andra resan med Jungfr. Catharina Jerlin, föd på Oslättfors Bruk i Hille 1738, Fadr. Inspect. Carl Jerlin och Modr. Ingri Magdlena Kraft." [C:3, p. 95] - En dubblettvigselnotis med samma datum finns införd i den följande ministerialboken, upprättad ca 1775. Den lyder: "Gästgifwaren Hans Norell och Jungfru Catharina Jerlin på Kungsgården." [C:4, f. 96v]

Barn:
(Dödfödd Son) (1777 - )

Familj med Sara Elisabet Sätergren (~1750 - 1818)

Vigsel:1778-06-24 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen på sidan för vigda i Kungsgården (nr 2) lyder: "Tredie gången 1778 24. Junii med Jungfr. Sara Elisabet Sätergren ifrån Gefle." [C:3, p. 95] - En dubblettvigselnotis finns också i den följande ministerialboken med samma datum: "Giästgifwaren Hans Norell samt Borgardottren Jungfru, Sara Elisabet Sätergren ifrån Gefle." [C:4, f. 97r] - I kyrkoräkenskaperna för räkenskapsåret som löper från den 1 maj 1778 till den 1 maj 1779 upptas under "Bröllops Peningar": "Hans Norell på Kungsgarden" [sic] 32 skillingar. [LI:2, p. 321]

Barn:
Johan Erik Norell (1780 - )
Gustav Norell (1782 - )

Noteringar

I Bodin, Sigvard: "Gästgivarsläkt blev prästsläkt" i ALIR-anor 200:3 (medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd), s. 6, finns återgivet en teckning från Kungsgården med följande bildtext: "Denna teckning av omgivningen kring Vasamonumentet i Kungsgården, Norrala, gjordes av den finske studenten C E Bladh under hans vistelse på gästgivaregården där under sex dagar i januari 1809. Gästgiveriet förestods då av Hans Norell och hans hustru Brita Lona Hillberg. Bladh betecknar gården som en oas i öknen. Endast här erhölls rena sängkläder, rummen var varma och hustrun utmärkt kunnig i matlagning."
---
I husförhörslängden 1771 skrivs för Kungsgården nr 2 [AI:1, 1771, p. 25]:
Fadern Lars Hansson (f. 1713-03-26), 60 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "Simpl"
Hu. Brita (f. 1715), 57 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
"Gästgifwaren Hans Larsson Norell" (f. 1734-08-24 [sic]), 39 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
[Överstruken:] Hu. Kerstin (f. 1731-02-14), 42 år. I kommentarskolumnen står ett otydligt ord: "care---."
Son Lars (f. 1766-01-29), 7 år
- Sven (f. 1769-05-10), 4 år
- Hans (f. 1771-03-23), 1 år
2. [dvs. i andra giftet] Dottern Katarina (f. 1761-02-21), 12 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Drängen Lars Larsson (f. 1752-03-21), 21 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Pigan Kerstin (f. 1748-08-31), 25 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene
- Karin (f. 1754-12-30), 18 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1734 Födelse 1734-08-29 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1737 3 år Brodern Olof Norell föds 1737-10-12 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1738 3 år Makan Katarina Jerlin föds 1738-01-13 Oslättfors bruk, Hille sn, GÄS 12).
1740 5 år Systern Brita Larsdotter+ föds 1740-04-20 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1744 9 år Brodern Lars Larsson+ föds 1744-07-17 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1744 9 år Brodern (Dödfödd Son) föds 1744-07-17 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1747 13 år Brodern Jon Larsson+ föds 1747-09-14 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1747 13 år Modern Karin Olsdotter dör 1747-10-02 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 14).
1747 13 år Brodern Jon Larsson+ dör 1747-10-21 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
~1750 Makan Sara Elisabet Sätergren föds beräknat 1750 15).
1760 25 år Vigsel Kerstin Svensdotter 1760-05-28 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  11)
~1761 Bosatt omkring 1761 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1761 26 år Dottern Katarina Norell föds 1761-02-21 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1762 28 år Brodern Olof Norell dör 1762-11-28 Stockholm 1).
1766 31 år Sonen Herr Lars Norell föds 1766-01-29 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1769 34 år Sonen Sven Norell föds 1769-05-10 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
~1771 Bonde omkring 1771 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
~1771 Gästgivare omkring 1771 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1771 37 år Sonen Hans Norell föds 1771-11-23 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 16).
1772 Fadderskap 1772 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
~1772 Sockenskrivare omkring 1772 Norrala sn, HÄL.  5)
1773 39 år Makan Kerstin Svensdotter dör 1773-11-25 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 14).
1775 Fadderskap 1775 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1775 40 år Arvsskifte 1775-02-02 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1775 40 år Fadern Lars Hansson dör 1775-02-06 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 17).
1775 40 år Vigsel Katarina Jerlin 1775-06-11 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  11)
1777 42 år Sonen (Dödfödd Son) föds 1777-05-09 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1777 42 år Makan Katarina Jerlin dör 1777-05-19 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 19).
1777 42 år Övrigt tingsärende 1777-05-23 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  8)
1778 43 år Vigsel Sara Elisabet Sätergren 1778-06-24 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  11)
1780 45 år Sonen Johan Erik Norell föds 1780-08-26 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 20).
1782 48 år Sonen Gustav Norell föds 1782-12-30 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 21).
1798 64 år Död 1798-12-28 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1799 64 år Bouppteckning 1799-01-03 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)

Källor

1)C:2, uppsl. 91
  
2)C:3, p. 322, 323
  
3)AI:1, 1771, p. 25
  
4)C:3, p. 327
  
5)Se Fadderskap
  
6)C:3, p. 321
  
7)Bouppteckningar 1774-1777, nr 93, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)Dombok för Hälsingland 1777, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:167, f. 535r-536v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
9)C:4, f. 121r
  
10)Bouppteckningar 1798-1800, nr 55, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
11)C:3, p. 95
  
12)Hille C:2, p. 96
  
13)C:3, p. 322
  
14)C:3, p. 494
  
15)Se Död
  
16)C:3, p. 323
  
17)C:4, f. 112v
  
18)C:4, f. 4r
  
19)C:4, f. 113r
  
20)C:4, f. 8r
  
21)C:4, f. 11r