Personakt Antavla

Hans Persson

Bonde.

Far:Per Nilsson
Mor:Kerstin [!] Sigfridsdotter

Född:Vallen+, Hälsingtuna sn, HÄL 1)Eftersom föräldrarna bodde till och med 1584 i Vallen i Hälsingtuna sn bör han själv ha fötts där.
Bosatt:omkring 1592 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Straffad/dömd:1592 Norrala ting, HÄL 3)Hans Persson i Närby döms till böter fem mark för "fulle såre"; samtidig döms [Per Nilssons] hustru Kerstin i Närby för okvädensord, skövling och en blånad. Det verkar röra sig om en och samma händelse.
Straffad/dömd:1594 Norrala ting, HÄL 3)Hans Persson i Närby får då böta tre mark för lönskeläge.
Straffad/dömd:1595 Norrala ting, HÄL 3)Han får då böta för ogill vägbyggning.
Bonde:från 1596 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Han brukade vid slutet endast halva Stornärby (se Omnämns).
Jordtransaktion:1613-11-18 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Köpebrevet från 1613 lyder: "Bekennes Jag migh Hans Pederson i Närby Vthi NorElffwe Sochn, och här med Giör Witterligitt, att iag hafwer aff berådtt modh, medh min Käre Hustrus iaa och Samtyckie, giordtt ett Wenligitt Jordebythe medh min Närskylde Frändhe Wällachtatt Lars Kälbiorson i Alij, Vthi så måtto att iag haf(f)uer gifwidtt Honom allan min Deell i huuss och Jordh i Närby liggiandhes, som iag effter mine Salige föräldrer Erffth hafuer, Nämlig een tridie partt af heele Hemmannett, icke afkorttandes dher i dhe Sex måll Jordh som Erich Person i Närby hafwer fått för the Tiugho lodh selff min Systher Hustro Britha i Åkre dher på af Honom Vpburitt hafwer, Och är dedh i skatt Nije Öhre, Jthem Huus för Pen(n)ingar tiugho och Sex d(a)ler, Och efther iag för nödh och trångmåll skuldh hafwer Pansatt [ic] någre Ängier som j för:ne Jordh och skatt inräcknadhe ähre, Såm ärh långÄngett för Otte d[a]ler: j Fors Ängett sthore stycket och Remstha Ängett för Tolf d(al)er: SundsÄngiett för thu lodh self, och Peninger Sex d(al)er 21 1/3 öre, och haghan för tree d(a)l(e)r: Dhem beplichter iag mig Jnom fyre Åhr att igän lösa, een fierde partt huartt åhrett, och Anttwarda förb:de Lars Kelbiörnson Samma Ängier tillhandha, Men will Lars Kälbiörnson sielf lössa them förre igen, rådher han före och iag sedhan betaler honom på för nemdhe tijdh. För Samma huus och Jordh hafwer iag ighen bekommit all dhen Jordh som Lars Kelbiörnson sampt hans twenne Syskon i Alij efther sine Salige föräldrar Erfft Hafwer, Nemlig efther skatten, Otte öhre, och 21 1/2 Pen(n)ing Jthem ena Nybygdan gårdh som af godhe män skattatt ähr för Pen(n)inger Etthundhradhe dlr: Vndentagandes Såge quarnan medh sthröm och Plass, så längie dhen byggningen räckia kan skall Lars Kälbiör(n)son bruka och behålla Obehindrett Så och dhett Nyia stholpherbergett giör han af huadh honom Synes, huilka icke Inräcknadhe ähre Vthi dhe förnemdhe undradhe d(a)l(e)r, Men altt annadtt Hiörer mig till, och dhe Siwttijio fyre d(a)l(e)r, i huusen skall iag hafwa för dhen Jordh som efther skatten öfwer ähr Så och för thett Lars Kälbiörnson skal hafwa all min brodhers rett i Närby att Vthlösa mine Syskon efther Syskons Kiöpp som lag förmår. Och bekenner iag wäll att oftheb:te min Frendhe Lars Källbiörnson hafuer begäratt och Åsthundat dette bythe skulle skee efther gode mäns Proff och måll, Men efther min Deel i Närby /: för hielpe lösse skull /::/ [sic] Ähr kommen i Stortt wanbruch och Lars Kälbiörson[s] hem(m)an i Alij ther emoth wäll i alle måtto brukatt, Dherföre begäradhe iag att inthett Proff eller måll hållas skulle och dher emoth beplichter mig sampt alle mine efther kommandhe att aldrig ther framdeles medh någott måll eller Proff fordre eller klandra skulle. Huarföre af händher iag mig och alle mine eftherkommandhe Erffwinger för:ne huus och Jordh i Närby liggiandhes med skog skull och Fijskie Wattn, Och tillägner Lars Kälbiörnson och hans Erffwinger till att Niutha, bruke, och behålla i alle the till Lagor ther Vnder legatt hafuer, och ähn till-läggies kan, till en Ewärdelig Oklandratt egendom, så wäll för oföddom som föddom. Tagandes Doombreff här på när honom Synes. Wittnes män, Försthåndig Lars Mårthenson i Suarttwijch Landsschrifuar, Her Lars Petri Capelan, Pedher Pedherson i Fårs Länsman, och hans Anderson i Alij, Desse till wisso Vnder mitt boomerckie, och begärer Vittnes männeners Signethen och boomerchien här Vnder till att medh bekräfftha. Datum NorElffwe then 18 Novembris År 1613". [Kommentar: Hans Persson var son till landsköpmannen och herredagsmannen Nils Persson och dennes hustru Kerstin Sigfridsdotter, syster till överste arklimästaren Anders Sigfridsson (Rålamb). Se U. Sikeborg: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4.]
Omnämns:1614-05-04 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Han nämns i samband med att Lars Källbjörnsson 1614 värderar och köper ut den sjättedel i Närby nr 1 som barnen till Mats Jonsson i Fly (Trönö sn) ärvt efter sin salig mor: "Derföre haffue wij ransakat huadh Jorde bruk thär ähr, och finnes ett Stoort Wanbruch Bessynnerligh på thet halffua Hemmanet som Hans perssonn brukatt hafuer, haffuer och icke allenasth för then Orsak skull wthan och för fogden skull med Des Bessuärningar icke Högre afradt kunne Läggia af huart Måll om åhret ähnn Adertonn Pänning(a)r". (Se Mats Jonssons personakt för en fullständig transkription.)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1592 Bosatt omkring 1592 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1592 Straffad/dömd 1592 Norrala ting, HÄL.  3)
1594 Straffad/dömd 1594 Norrala ting, HÄL.  3)
1595 Straffad/dömd 1595 Norrala ting, HÄL.  3)
>1596 Bonde från 1596 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1609 Brodern Nicolaus Petri dör omkring 1609 Gävle+, GÄS 6).
1613 Jordtransaktion 1613-11-18 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
<1614 Systern N.N. Persdotter+ dör före 1614 Fly nr 2+, Trönö sn, HÄL 7).
1614 Omnämns 1614-05-04 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)Se Straffad/dömd
  
3)Sikeborg, Urban: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 141
  
4)Sikeborg, Urban: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4
  
5)Gårdsarkiv för Närby nr 1, Norrala, i Långvinds bruks arkiv, Enskilda arkiv A93, 1679-1927, F3:3, HLA
  
6)Se Jordtransaktion
  
7)Se Omnämns