Personakt Antavla

Jonas Laurentii Schalin

Kyrkoherde. Blev högst 58 år.

Far:X:303 Laurentius Erici (1576 - 1656)
Mor:X:304 Karin Jonsdotter (1590 - 1672)

Född:1627 prästgården, Söderala sn, HÄL 1)
Bosatt:från 1656 till 1685 prästgården, Söderala sn, HÄL 1)
Kyrkoherde:från 1656 till 1685 Söderala pastorat, HÄL 1)I det gamla herdaminnet anges om honom under kyrkoherdar i Söderala: "7. JONAS SCALIN. Hels. Den förres [dvs. Laurentius Erici] son. stud. 1627. Commin. här 16.. Kyrkoh. här 1656. Prot. s. år: 'Blef samtyckt, att Hr. Joen skulle efterträda sin Fader, och göra sin flit, att de några tunneland åker, hans fader köpt hafver, måtte af socknen köpas, och till evärdelig egendom socknen och prestebordet tillhöra.' Död 1685. 'Mechanicus et amans pacis.' (A. N. H.).
Gift med Ingrid Modina, dotter till Kyrkoh. Kohlstadius i Mo. Barn: Lars, Kyrkoh. i Enånger; Brita, g. 1. m. Kyrkoh. i Enånger Elof Larsson, 2. m. Skrifvaren L. Gavelius; Ingrid, g. m. LandsKamereraren i Gefle E. Warg; Eric, Commendant i Christianstad; Jonas, Commin. här; Christina, g. m. Kyrkoh. i Mo L. Fernaeus [sic - Kristina var i själva verket dotter till Jonas Schalins bror Johan Schalin i Mo]. De öfriga sex dogo i sin ungdom."
 
Brevmottagare:1672-03-24 2)I samband med renovering/konservering av en mässhake och ev. andra textilier i Söderala kyrka påträffades 28 brevfragment som använts som fyllning. Breven har uppenbarligen skickats till medlemmar av familjen Schalin i Söderala. Ett nästan helt intakt brev lyder:
"Salutem at Audia Frater [bortriven del]
Honorand Dn. Frater [dvs. ärevördige herr bror] Herr Jon. Rätt nu kom iagh ifrå Edha [ev. Edhe] med godha helsningar ifrå Broder Her Johan som nu är illa siuk aff Bryst och mage werk[.] Han bedher mycket kärligen att Dn. Frater wille effterlåta migh i morgon och åth Söndagen giöra tienst för honom i Moo --- [otydligt ord] iagh effterlåtin kunna der som stanna wi till Examen uppehålla till betre w---. Swar förwäntas mig[?] b.e H.r Johans dräng. --- [otydligt ord] Dn. Frater bene valeat. Datum Lund [dvs. hemmanet Lund i Söderala, då ännu en del av byn Skale] d. 24 Martii Anno 1672.
Olaus Schalinus".
 
Begravd:1685 Söderala kyrka, Söderala sn, HÄL 3)Hälsingeprosten Broman säger i sin Glysisvallur, i beskrivningen av Söderala kyrka, §4: "Grafwar finnas wäl många in uti kyrkan, såsom kyrkoherdarnas H. Lars Helsings [dvs. Laurentius Erici]; H.r Jons och Olofs [herr Lars' söner Jonas och Olaus Schalin], med theras Anhörigas, mit fram för Altaret; Mag: Laur: Halenii fram för Sakerstig-dören. H. Er: Schalenii, in uti Sakerstiget; Men thessa hafwa inga Grafstenar eller Likhällar öfwer sig". (För dödsår, se Död.)
Död:1685 prästgården, Söderala sn, HÄL 1)

Familj med Ingrid Modina (Modinus) (~1644 - 1691)

Vigsel: 1)

Barn:
Ingrid Jonsdotter Scalina (Schalin) (- 1700)
Jonas Schalin (- 1714)
Lars Jonsson Schalin (- 1708)

Noteringar

Jonas Laurentii är den latinska formen av namnet Jon Larsson.
Hälsingeprosten Olof Johannis Broman skriver om honom i sin Glysisvallur, beskrivningen över Söderala församling (d. 2, tryckt Uppsala 1953), s. 449:
"H. Jonas Larsson Schalin, war V. D. [Comminister] här medan hans nästförenämde Fader [dvs. Laurentius Erici Helsing, som nämns direkt innan] war Pastoer, och kom sedan efter honom til Pastoratet; utspridandes mycket Slächten, ty han ägde 12: st: Barn; se mit Slächt-regist:r Tab: XV: Class: II. [Här avses den genealogiska avdelningen AEttqvisl i samma band, s. 706ff, med kommentarer och tillägg av Anders Grape på s. 938ff.] Han dog - 1684."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1627 Födelse 1627 prästgården, Söderala sn, HÄL.  1)
~1644 Makan Ingrid Modina (Modinus) föds beräknat 1644 prästgården, Mo sn, HÄL 4).
1656 Fadern X:303 Laurentius Erici dör 1656 prästgården, Söderala sn, HÄL 5).
>1656 Bosatt från 1656 till 1685 prästgården, Söderala sn, HÄL.  1)
>1656 Kyrkoherde från 1656 till 1685 Söderala pastorat, HÄL.  1)
1672 Modern X:304 Karin Jonsdotter dör 1672 6).
1672 Brevmottagare 1672-03-24.  2)
1682 Brodern IX:215 Johannes Laurentii Scalinus (Schalin) dör 1682 prästgården, Mo sn, HÄL 4).
1685 Begravning 1685 Söderala kyrka, Söderala sn, HÄL.  3)
1685 Död 1685 prästgården, Söderala sn, HÄL.  1)

Källor

1)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 3 (Skepptuna t.o.m. Össeby), 1845, s. 64
  
2)Brevfragment från Söderala kyrka, P.nr 6695/91:28, foto: Gabriel Hildebrand 1993, Riksantikvarieämbetet, ATA, Stockholm
  
3)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, kap. 3b, Söderala kyrka (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 446
  
4)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 274
  
5)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 175-176
  
6)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 176