Personakt Antavla

IX:215 Johannes Laurentii Scalinus (Schalin)

Kyrkoherde.

Far:X:303 Laurentius Erici (1576 - 1656)
Mor:X:304 Karin Jonsdotter (1590 - 1672)

Född:prästgården, Söderala sn, HÄL 1)
Utomäktenskaplig förbindelse:omkring 1654 2)Adjunkten Johannes Laurentii (son till kyrkoherden Laurentius Erici i Söderala) omnämns tidigast i protokollet i februari 1655. Han anges då ha lägrat sin hustru, dotter till själve prosten, magister Olaus Andreae i Bollnäs, i förtid. Domkapitlet beslöt att prosten ska resa till Söderala, predika från predikstolen och underrätta församlingen om hans förseelse. Herr Johan själv ålades göra offentlig avbön inför församlingen.
Adjunkt, pastors-:omkring 1655 Söderala pastorat, HÄL 3)
Komminister (Kaplan):från 1659 Mo pastorat, HÄL 4)1659 beslutar domkapitlet att Johan Scalinus ska få sacellanien (dvs. bli komminister) i Mo och Rengsjö.
Övrigt tingsärende:1670 5)Johan Laurentii "hade å sin hustrus och hennes medarvingars vägnar år 1670 ett krav om 24 lod silver på Anders Olsson i Rehn för 8 mål jord, som salig prosten Olaus Andreae Boldanaesius köpt och utgivit år 1636, och Anders Olsson dömdes betala 40 daler till arvingarna".
Arvstvist:1670 6)Vid Mo och Rengsjö ting den 21 februari 1670 kärade rådmannen i Västerås, Karl Tomasson, mot herr Johan angående ett förment innestående arv efter Karls farmor. I ärendet hade tidigare Karls farbror Johan Karlsson och Karls kusin monsieur Zackarias Richart varit engagerade: "Samma dato kärade Rådmannen ifrå Wästeråhs W:tt Carl Thomsson till kappelanen hederlig och Wällärde H. Johan Schalinus om någon gam(m)al arfsrätt uthj Edhe, Jerfsböle och Lussne, effter sin Sahl. Farmoder hustru Anna Sahl. H. Swäns i Blacksta och hade Karl Thomsson inge andre documenter att producera uthan någre bref till Sahl. Mester Olof, med en inlaga till TingsRätten af sin Sahl. farmoder hust Anna Vnderskrifwen (1)636. Dheruthjnnan hon enständigt fordrar på sin länge förholdne afrsrätt, och elliest ett bref af Sahl. Probsten Mester Olof i Boldnäs Sub dato d. 24 Octob: (1)641 hwaruthjnnan Wälb:te Sahl. Mester Olof tillstår sig fådt skrifwelse af Sahl. Johan Carlsson /: denne Carl Thomssons Faderbrodher:/ att han wille komma hijth i landet och för laga Ting afhandla om dhen gamble handel och än sedan om Linninge och Lussne och hwadh ännu står obestält i Eede uthj Moo Sochn, dher medh fullfölliandes samma käromål som hans Sahl. Broder hust: Anna herr Swens länge yrkiat hafwer, dher emoth ---iperade [otydlig förled] H. Johan att han på sine Swågrars wägnar som honom hemmanet Edhe med dess rättigheet opdraget hafwa, icke war fullmechtig giord att här till swara, förmeenandes sin Sahl. SwärFader oftabe:te Mester Olof till hem(m)anet Ede wara berättigat inläggiandes åthskillige köpebref, som uti Ede haf.r waret arftagande, men om thenne Carl Tomssons praetension hade han ingen kundskap, förmenandes att Sal. VnderLagman Lars Larsson Nerbelius, som war Förmyndare för Sal. M:r Olufs Sohnedotter skulle dhe Documenter som ther till höra till sigh fodrat hafua (1)656. den tijdh denne Carl Thomssons Syskonebarn Mons. Zacharias Richart här på orthen war, och om dhenna arfs handell klandradhe. Detta gambla ährendet hade Rätten i Wånd[?] sampt betänkiande och försökte att bringa parterne till förlijkning, men H. Johan wille sigh dher till icke inlåta warandes icke heller af sine Swågrar Fullmächtigat, deet kundhe Rätten af inlagde acter och documenter icke annat präsumera än nu, något på arfwet i Edhe åtherstår skulle, serdeeles effter Sal. m.r Oluf i sin lijfstijd intet hafwer Vthlöst Sal. hustro Annas Broder H. Jöran ifrån Linninge Vthan Erfwingarne inlöste först dess enpart af Sal. H. Jörans Mågh (1)664. för 180. D.r koppMt. Dy finner Rätten skäligt att påleggia H. Johan och hans hustros medharfwingar dhet dhe till nästa tingh opwijsa qwittebref eller andre nöijachtige skiähl huru Sal. hustru Anna för sin anpart ähr betalt, tå Rätten Vthi denne Sak will sig difinitive förklara. Carl Thomsson pratenderade på expenses hinder och skadeståndh."
Omnämns:1672-03-24 7)I samband med renovering/konservering av en mässhake och ev. andra textilier i Söderala kyrka påträffades 28 brevfragment som använts som fyllning. Breven har uppenbarligen skickats till medlemmar av familjen Schalin i Söderala. Ett nästan helt intakt brev lyder:
"Salutem at Audia Frater [bortriven del]
Honorand Dn. Frater [dvs. ärevördige herr bror] Herr Jon. Rätt nu kom iagh ifrå Edha [ev. Edhe] med godha helsningar ifrå Broder Her Johan som nu är illa siuk aff Bryst och mage werk[.] Han bedher mycket kärligen att Dn. Frater wille effterlåta migh i morgon och åth Söndagen giöra tienst för honom i Moo --- [otydligt ord] iagh effterlåtin kunna der som stanna wi till Examen uppehålla till betre w---. Swar förwäntas mig[?] b.e H.r Johans dräng. --- [otydligt ord] Dn. Frater bene valeat. Datum Lund [dvs. hemmanet Lund i Söderala, då ännu en del av byn Skale] d. 24 Martii Anno 1672.
Olaus Schalinus".
 
Kyrkoherde:från 1679 till 1682 Mo pastorat, HÄL 8)Johan Schalin hade under flera år sökt om befordran, vilket visas i domkapitlets protokoll (UDP): 1677 anhåller kaplanen i Rengsjö J.S. om att få tillträda Segersta eller Alfta pastorat, med hänvisning till sin långa tjänst. [UDP 1677-04-25, § 9] Något senare ber han om att få Segersta pastorat. [UDP 1677-05-30 § 6] - 1678 uppläses en skrivelse från komministern i Mo, J.S., med begäran om befordran. [UDP 1678-02-20 § 12] - I april samma år behandlas ansökningarna från J.S. och rektorn vid Hudiksvalls skola, herr Erik Halenius, vilka båda anhåller om Ljusdals pastorat. Domkapitlet beslutar att förorda J.S., eftersom den som församlingen föreslagit, komministern där Jonas Edenius, inte anses kompetent. [UDP 1678-04-17 § 2] - Lektorn i Gävle, magister Jonas Phragmenius, inkommer kort därefter med en begäran om att utses till kyrkoherde i Ljusdal. Det antecknas att detta pastorat redan reserverats för J.S. [UDP 1678-04-24 § 1] - Herr Johan tycks inse att han ligger i underläge i kampen om det åtrådda pastoratet. hans hustru skickar därför in en skrivelse, i vilken församlingen (Mo och Rengsjö socknar) kallar honom till kyrkoherde. Domkapitlet bifaller, och föreslår att till Ljusdal i stället utses antingen herr Matthias Nertunius i Arbrå eller magister Jonas Phragmenius. Avgörandet bordläggs emellertid. [UDP 1678-06-05 § 4] - Makarnas värvningskampanj uppskattas dock inte av alla. Änkan efter förre kyrkoherden i Mo, Olof Stephani Pagander, besvärar sig därför över att kaplanen J.S. så snart efter mannens död börjat samla röster för sig till pastoratet, med fara för hennes nådår. Domkapitlet svarar att nådåret ska hon "oförryckt" behålla. [UDP 1678-07-03 § 12] - I februari 1679, slutligen, beviljas J.S. fullmakt på Mo-Rengsjö pastorat, men ska ännu inte få tillträda. [UDP 1679-02-19 § 14] (För slutår, se dödsnotisen.)
Död:1682 prästgården, Mo sn, HÄL 1)
Testamente:1683-04-18 Mo kyrka, Mo sn, HÄL 9)Testamente efter herr Johan Schalin inlämnades till Mo kyrka den 18 april 1683, enligt uppgift av Lars Nylander, Mo.

Familj med IX:216 Brita Olsdotter (- ~1689)

Vigsel:omkring 1655 1)

Barn:
VIII:108 Kristina Scalina (Schalin) (1664 - )
Brita Schalina (Schalin)

Noteringar

Johannes Laurentii är här den latinska formen av Johan Larsson.
I det gamla herdaminnet för ärkestiftet [J.E. Fant & A.T. Låstbom: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 274] anges om honom: "8. JOHAN SCALIN. Hels. Fadr. Kyrkoh. i Söderala Lars Scalin. Stud. 1643. commin. här 1659. Prot. 1655: 'Hr Johan Laurentii i Söderala hafver i förtid besofvit sin hustru, Mag. Olofs dotter i Boldnäs. Res.: Praepositus förreser dit och sjelf predikar och afkunnar från predikstolen om hans förseende, och huru han hos församl. afbeder förargelse, och lägger honom någon mulctam uppå.' Kyrkoh. här 1679. Död 1682. Ägde mycket skicklighet att förfärdiga och reparera ur. Gift med Brita Olsdotter, Prosten Olai Andreae dotter i Bollnäs. Barn: Lars, Gardeskarl; Gjölin, g. m. Arrendatorn M. Hedsin; Catharina, g. m. Kyrkoh. i Norrtelge L. Hedsin; Brita, g. m. Häradshöfd. L. [sic- ska vara E.] Nerbelius; Olof, Adj. S. M.; Christina, g. m. Kyrkoh. här L. Fernaeus. De öfrige dogo unge." (Släktskapsuppgifterna är i sin tur hämtade från hälsingeprosten Olof Johannis Bromans genealogi över släkten Schalin, upprättad under 1700-talets första hälft, och tryckt i "Glysisvallur", d. 2, Uppsala 1953.)
---
I U. Sikeborg: "I Uppsala stift från 1593", Släkthistoriskt Forum 1994:4, återger som exempel på vad Stiftshistoriska kommitténs samlingar kan ge de uppgifter ovan som lämnas ur domkapitlets protokoll om Johannes Laurentii Scalinus (Johan Larsson Schalin), kyrkoherde i Mo, och dennes familj. Till artikeln har fogats en mindre genealogi för svärfadern mag. Olaus Andreae i Bollnäs och hans släkt, baserad på utdrag ur domböckerna för Hälsingland.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1576 Fadern X:303 Laurentius Erici föds 1576 prästgården, Segersta sn, HÄL 10).
1590 Modern X:304 Karin Jonsdotter föds 1590 11).
1627 Brodern Jonas Laurentii Schalin föds 1627 prästgården, Söderala sn, HÄL 12).
~1654 Utomäktenskaplig förbindelse omkring 1654.  2)
~1655 Vigsel IX:216 Brita Olsdotter omkring 1655.  1)
~1655 Adjunkt, pastors- omkring 1655 Söderala pastorat, HÄL.  3)
1656 Fadern X:303 Laurentius Erici dör 1656 prästgården, Söderala sn, HÄL 10).
>1659 Komminister (Kaplan) från 1659 Mo pastorat, HÄL.  4)
1664 Dottern VIII:108 Kristina Scalina (Schalin) föds 1664 13).
1670 Övrigt tingsärende 1670.  5)
1670 Arvstvist 1670.  6)
1672 Modern X:304 Karin Jonsdotter dör 1672 11).
1672 Omnämns 1672-03-24.  7)
>1679 Kyrkoherde från 1679 till 1682 Mo pastorat, HÄL.  8)
1682 Död 1682 prästgården, Mo sn, HÄL.  1)
1683 Testamente 1683-04-18 Mo kyrka, Mo sn, HÄL.  9)

Källor

1)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 274
  
2)Uppsala domkapitels protokoll 1655-02-21, § 8, Uppsala landsarkiv
  
3)Se Utomäktenskaplig förbindelse
  
4)Uppsala domkapitels protokoll 1659-08-22, § 3, Uppsala landsarkiv
  
5)Blomberg, J. Erik: Bollnäs, Del I, Historia (Bollnäs 1958), s. 160
  
6)Dombok för Hälsingland 1670, AIa:13, HLA (kopia skickad av Lars Nylander, Mo, 1998-01-25)
  
7)Brevfragment från Söderala kyrka, P.nr 6695/91:28, foto: Gabriel Hildebrand 1993, Riksantikvarieämbetet, ATA, Stockholm
  
8)Uppsala domkapitels protokoll 1679-02-19, § 14, Uppsala landsarkiv
  
9)Meddelat av: Nylander, Lars, Vävarvägen 10, Mo, 826 93 Söderhamn
  
10)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 175-176
  
11)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 176
  
12)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 3 (Skepptuna t.o.m. Össeby), 1845, s. 64
  
13)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 275