Personakt Antavla

X:505 Hans [!] Matsson

Bonde.

Far:XI:1009 Mats Jonsson (- ~1614)
Mor:XI:1010 Karin Hansdotter

Född:Fly nr 2+, Trönö sn, HÄL 1)Att Hans är son till nämndemannen Mats Jonsson i Fly nr 2, Trönö sn, indikeras av att Hans ägde sex öresland och sex penningland i fädernes arv i Fly. I den lilla byn om endast tre hemman är det bara Mats Jonsson vars dopnamn matchar Hans' patronymikon.
Jordinnehav:Fly nr 2, Trönö sn, HÄL 1)
Bonde:omkring 1635 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1635 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 3)Per Larsson skrivs för hemmanet om nio öresland i Styvje i jordeboken 1631; 1635 förestår emellertid Hans Matsson hemmanet, då om åtta öresland. [Jordebok, Norrland, KA] Hans skrivs sedan som bonde där ännu 1679. 1654 skattar han för sig, sin hustru och en son; hemmansskatten är då åter nio öre. 1656 skrivs modern hustru Karin som inhyses hos honom. 1659 erlägger han mantalsskatt för sig, en son och en dotter; 1670 för två söner, en sonhustru och två döttrar; 1673 för sig, en son, en sonhustru, en dotter och en dräng, samt 1679 för en son, en sonhustru och en piga. [Mantalslängder Västernorrland, KA]
Övrigt tingsärende:1654-05-28 Norrala ting, HÄL 4)Dombrevet lyder: "Nårelffua 28 Maij (1)654, in praesenti LandsCammareraren wällbetrodde Peder Erichsson. Samma Dato kom för Rätten beskedelige Man Hans Mattsson i Styffwij och framladhe ett Bythes och Köpebreff Dat. den 12 Sept. Åhr 1641. Förmälandhes at Hederlige quinna Hust. Karijn Hansdotter medh hännes tuänne Sönner Oluff Persson och Lars Persson bekänna att hännes Sal. Man Peder Larsson hadhe försåldt sin styffSons för:ne Hans Mattsons Fädernes huuss och Jordh liggiandhes i Fly uthi Tröne sochn som war Sex öre Sex [penningar] i skatt, och gaf honom igen af sins hustrus Fädernes Jordh, som bägge hännes Sal. Män mz hänne igenlöst hafua, äfuen så mycken huuss och Jordh effter 6 öre 6 [penningar] i skatt haffua the updragitt honom dhem till kiöps, Måålet för trij lodh Sölff(ue)r. Som offuan b:te hustro Karijn och Oluff Persson för Rätten tillstodhe, och Hans Mattsson bekändhe sigh mz sam(m)a Jordhaskiffte wara wäl tillfreds, Dy haffua dhe affhändt vndan sigh och sijne arffuingar för:ne Jordh medh alla dhe tillägor som dher till af ålder leghatt haf(ue)r, och än mz rätt till minnes kan, och dhen till ägnadt mehrb:te Hans Mattsson sampt hans hustro och effterkommandhe arffuingar födde och ofödde till owärdeligh egendom. Wittnesmän Per Jonss(on) i Haga Olof Ersson i Borgh, Peder Erichsson i Långbro, Pedher Mickilsson i Borgh och Jöns Olufsson i Fly. Nu emädan dhe här om så wänligen förlijchte wore, och Nembden witnadhe dhen försåldhe Jordhen wara Laghbudin och Lagståndin, och så på tinget laghligen ransakatt och giordt war; Dy dömbdhe iagh sampt 12män dheras Bythe och kiöp fast ståndha för alt klandher och påtaal effter dhenna dag widh dombrudt som lagh förmäler etc."

Familj med ?

Barn:
IX:253 Olof [!] Hansson (- 1708)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1614 Fadern XI:1009 Mats Jonsson dör omkring 1614 Fly nr 2, Trönö sn, HÄL 5).
~1635 Bonde omkring 1635 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  2)
~1635 Bosatt omkring 1635 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  3)
1654 Övrigt tingsärende 1654-05-28 Norrala ting, HÄL.  4)
1708 Sonen IX:253 Olof [!] Hansson dör 1708 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 6).

Källor

1)Se Övrigt tingsärende
  
2)Se Bosatt
  
3)Skattelängder för Norrala sn
  
4)Dombok för Hälsinglands domsaga 1645-1646, AIc:6, f. 25r, HLA
  
5)Älvsborgs lösen 1613-1618, rannsakningslängd 1619, vol. 57:II, KA, Riksarkivet
  
6)Se Begravning