Personakt Antavla

X:133 Jon Andersson

Bonde.

Far:XI:265 Anders [!] Jonsson
Mor:XI:266 Karin (- ~1657)

Född:Remsta nr 1+, Norrala sn, HÄL 1)Att han är son till den föregående bonden på hemmanet, Anders Jonsson, indikeras av namnväxlingen, att domböckerna inte innehåller några uppgifter om att hemmanet gått ur släkten, att Jon 1629 bor i Remsta som då fortfarande förestås av Anders Jonssons änka Karin, och att Jon Andersson räkenskapsåret 1657 inlämnar testamente efter sin moder, hustru Karin, till kyrkan. [LI:1, f. 139v, Genline ID: 700.18.53000]
Bonde:Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Jon Andersson övertog senare också Fors nr 2, som han en tid brukade. Han skrivs där ännu i jordeboken 1715, vilken emellertid har stor eftersläpning vad namnen på bönderna beträffar. [Jordebok för Norrland 1715, m.fl.]
Bosatt:omkring 1629 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 2)Han nämns tidigast som bosatt i Remsta (nr 1) 1629 [mantalslängd i Roterings- och utskrivningslängder för Norrland 1627-30, 533, bunt 176, Krigsarkivet], även om hustru Karin, sannolikt den Karin som är änka efter den tidigare ägaren Anders Jonsson, då formellt förestår hemmanet. Jon Andersson skrivs självständigt för Remsta nr 1 tidigast 1635, då han skattar för en häst, en tjur, två stutar, åtta kor, tre kvigor, tre gamla getter, två unggetter, tre gamla får, två ungfår och två ungsvin. Utsädet uppgick till tre tunnor. [Boskaps- m.fl. skatter 1635, Norrland, vol. 14, KA]
Bonde:från 1629 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 3)
Förmyndarskap:1651 Ingsta nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Han utsågs 1651 till förmyndare för Anna, dotter till framlidne bonden Jon Jonsson i Ingsta nr 1.
Arvstvist:1661 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 5)Ur domboken 1661: "Dato tedde för Rätten Joen Olufsson i Fallet och Skough Sochen och Joen Andersson i Remsta som å håghe och bekymbradhe wore öfwer sin Sahl. Swärfadhers Swen Olufsons hemman i Forss 16 öre i skatt, som dhe för dhetta på godt förtroende hafua inrymbdt sin Swåger Oluf Swensson till den andan att han skulle thet inlossa och försörria dhen ålderstigne quinnan dheras Swärmodher hustro Karin, och nu fast ogärna see att han i förledne Winter dijstingstijden dhem owetterligen hafuer wijkit dher ifrån, huarföre dhe medh hans hustros samtyckio nödgas dher på förtinga en landbo som thet på ett åhr tillgörandhes kunde förswara medh Cronones Vthlagor och annan Sochnejempna, som dher af nu i en sådan beswärligh tijdh hafuer bordt vtghå. Nu oansedt dhe vnderstå att Oluf Swenssons deel af hemmanet ärh öfwer och icke vnder förborgat, och huar för sigh hafua the [fol. 186v] hemstadh, dher medh dhe nogh hafua till att fiöra; lijkwäll på thet theras åldrige Suärmoder måtte blifua oppehållen, Så och gården och Jorden widh macht hållen så att dheras arffsrättigheet af hemmanet eij skulle bortgå war theras förfrågan i Rätten om icke någonthera af Systran kunde tillåthas thet emoottaga, och i så måtto lätha dhe andre gången vpbiuda hemmanet. Der på blef dhem af Nämbden till Swar gifwidt att aldenstundh Oluf Swensson med ominne hafwer wickit dher ifrån, dy wiste the inthet dhem dett för ofuantalde orsaaker skull förwägra vthan sin emillan medh hustro Göligh i Söderelffua slutha, huilken dhera af dhem hemmanet emoottager, så frampt Oluf Swensson icke i medler tijdh sielff ankommer och thet förskrrier [!], der om honom tillskrifwit bleff." (Ärendet behandlas också i domboken 1664.)
Död:före 1672-10-01 Fors nr 2+, Norrala sn, HÄL 6)
Omnämns:1672-10-01 Norrala ting, HÄL 7)Vid Norrala ting den 1 oktober 1672 skrivs följande in i domboken: "Swän Jonsson i Ingsta blef tillhollen att för stillo eller afträdhe, förlijka Hustru Karin Sahl. Jon Anderss i Forss [nr 2], och dher medh skall han Swen få kiöpe- och fastebreff på Ingsta."

Familj med X:134 Karin Olsdotter+

Barn:
IX:310 Kerstin [!] Jonsdotter (~1650 - 1738)
IX:67 Anders [!] Jonsson

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1629 Bosatt omkring 1629 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
>1629 Bonde från 1629 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1651 Förmyndarskap 1651 Ingsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1661 Arvstvist 1661 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
<1672 Död före 1672-10-01 Fors nr 2+, Norrala sn, HÄL.  6)
1672 Omnämns 1672-10-01 Norrala ting, HÄL.  7)

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)Skattelängder för Norrala sn
  
3)Se Bosatt
  
4)Dombok för Hälsingland 1651, HLA
  
5)Dombok för Hälsingland 1661, renoverad, Gävleborg:10, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
6)Se Omnämns
  
7)Dombok för Hälsingland 1672, Norrala ting 1672-10-01, p. 193, HLA