Personakt Antavla

Helena Katarina Nordlinder Esping

Blev 32 år.

Far:Olof Svensson Nordlinder (1703 - 1772)
Mor:Katarina Öijer (1705 - 1769)

Född:1745-07-19 prästgården, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Helena Catharina": Pastor Ol. Nordlinder och hu. Katarina Öijer i prästgården. Faddrar: "Höglärde H.r Candidaten" Petrus Hambraeus och jungfru Kristina Elfvik, "ungfaddrar". Tyris Larsson ("Tyrs Larsson") och hu. Kerstin ("Chersti") Månsdotter i Haga; klockaren Jöns Ahl och hu. Lisa Klang.
Fadderskap:1760 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 2)"Mad.le Helena Cath: Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1760 som ungfadder till Kristina Cecilia (f. 1760-08-10), dotter till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Fadderskap:1761 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL 3)"J[ung]fru Lena Cath. Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1761 som ungfadder till Kerstin (f. 1761-03-31), dotter till Lars Tyrisson och hu. Karin Olsdotter i Haga nr 1.
Fadderskap:1762 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 4)"Pig. Lena Caijsa Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1762 som ungfadder till Kerstin (f. 1762-01-05), dotter till bonden Lars Eriksson och hu. Karin Olsdotter i Å nr 2.
Fadderskap:1764 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL 5)"Lena Caisa Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1764 som pigfadder till Karin (f. 1764-09-21), dotter till Lars Olofsson och Brita Ersdotter i Sund nr 5.
Fadderskap:1764 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 6)"Jungfru Lena Caisa Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1764 som ungfadder till Kerstin (f. 1764-06-27), dotter till Erik Olsson och Kerstin Svensdotter i Berge nr 2.
Fadderskap:1764 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL 7)"Jung. Lena Caisa Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1764 som faddrar till Sigrid (f. 1764-02-29), dotter till Erik Jönsson och hu. Brita Andersdotter i Varberg nr sub 2. (Vid samma tillfälle står kyrkoherde Olof Nordlinder och hu. Katarina Öijer som ordinarie faddrar.)
Fadderskap:1765 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 8)"Mad.[emoisel]le Lena Caisa Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1765 som fadder till Gustav (f. 1765-04-24), son till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Fadderskap:1765 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 9)"Jungf. Lena C. Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1765 som ungfadder till Margta (f. 1765-01-24), dotter till Abraham Svensson och hu. Karin Persdotter i Edvik nr 2.
Fadderskap:1766 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 10)"Jungf. Lena Cath. Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1766 som pigfadder till Sigrid (f. 1766-04-11), dotter till Per Andersson och Brita Hansdotter i Kolsta nr 2.
Fadderskap:1766 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL 11)"Jung. Lena C. Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1766 som ungfadder - jämte Lars Elfvik - till Olof (f. 1766-08-08), son till Mårten Larsson och hu. Karin Persdotter i Skettene nr 4. (Vid samma tillfälle står Olof Nordlinder och hustrun som ordinarie faddrar.)
Fadderskap:1766 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL 12)"Jungf. Lena Caisa Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1766 som ungfadder till Anders (f. 1766-11-15), son och första barnet till Olof Andersson och Margta Olsdotter i Skensta nr sub 3. Vid samma tillfälle står Olof Nordlinder och hu. Katarina Öijer som ordinarie faddrar.
Fadderskap:1767 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 13)"Jungf. Lena Caisa Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1767 som ungfadder till Karin ("Catharina") (f. 1767-03-20), dotter till bonden Olof Johansson och Karin Ersdotter i Å nr sub 2.
Fadderskap:1767 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 14)"Jungf. Lena Caisa Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1767 som ungfadder till Brita (f. 1767-08-24), dotter till Jon Mickelsson och Kerstin Larsdotter i Källene nr sub 3.
Fadderskap:1767 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL 15)"Jungf. Lena C. Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1767 som ungfadder till Lars (f. 1767-07-04), son till Olof Svensson och hu. Helena Olsdotter i Kolsta nr 3.
Fadderskap:1768 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 16)"Jungf. Lena C. Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1768 - jämte herr Petrus Elfvik - som ungfadder till Kerstin (f. 1768-08-17), dotter och första barnet till Erik Nilsson och Anna Olsdotter i Ringa nr 1.
Fadderskap:1768 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 17)"Jungfru Lena Cathar: Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1768 som ungfadder till Kerstin (f. 1768-06-26), dotter till Olof Persson och Kerstin Ersdotter i Snarböle nr 1.
Fadderskap:1769 Källene nr 3, Norrala sn, HÄL 18)"Jungfru Lena Cath. Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1769 som ungfadder till Ingrid (f. 1769-06-12), dotter till Erik Ersson och hu. Magdalena Olsdotter i Källene nr 3.
Fadderskap:1770 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 19)"Jungf. L. C. Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1770 som ungfadder till Markus (f. 1770-08-19), son till Lars Bröms och Dorotea Engelbrecht i Kungsgården nr 1.
Fadderskap:1770 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 20)"J.f. [dvs. jungfru] L. Caisa Nordlinder", utan angiven vistelseort, står 1770 som ungfadder till Sven (f. 1770-10-12), tvillingson till Sven Ersson och Brita Svensdotter i Åkre nr sub 1.
Arvsskifte:1770-04-19 prästgården, Norrala sn, HÄL 21)Bouppteckningen efter modern inleds: "År 1770: d. 19 April skedde bouptekning effter Afledne Fru Probstinnan Catharina Larsd.r Öjer uti Norrala; då följande Ägendom upteknades, wärderades och delades emellan Probsten, herr Olof Nordlinder och 4 Stjufbarnen samt Dottren Lena Catharina Nordlinder: Sönerne Pehr och Lars Elfwik sjelf myndige, Dottren Christina Elfwik gifter med Kyrkoherden Mag. Pehr Hambraeus uti Enånger och Dotren Jemima Catharina Elfwik gifter med Fältskären Herr Pehr Hernstedt uti Söderhamn." Undertecknande bytesdeltagare är Olof Nordlinder; "Pehr Elfvik"; Lars Elfvik; "Christina Elfvik"; "Pehr Hambraeus"; "P Hernstedt": "Catharina Elfvik"; "Helena Cath. Nordlinder".
Bosatt:från 1775 Norrbyn, Söderala sn, HÄL 22)
Övrigt tingsärende:1776 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 23)I domboken 1776 upptas följande ärende den 1 maj på Norrala ting [Renoverad dombok för Hälsingland 1776, Häradsrätter, Gävleborg:165, f. 456r-458v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet]: "S: D: Sedan Regements Skrifwaren wid Kongl. Helsinge Regementet Salomon Bidenius Esping den 17. sidstl. Decembr., i [f. 456v] anseende till en swag is, hwarpå han farit, wådel. omkommit; Och wid en efter honom den 16. nästförrekne[?] Febr. förrättad laga Bouptekning det befunnits, att ägendomen och qwarlåtenskapen i boet till fulla gälden eij räckte; Så hafwer hans Enka Helena Catharina Nordlinder, jemte hennes Målsman Herr Kyrkoherden Wälärewördige och Höglärde Magister Pehr Hambraeus, såsom Förmyndare för hennes dotter Catharina Elisabeth, på 3.dje året, och Herr Commissions Landtmätaren Högagtade Joan [sic] Holmberg, såsom Förmyndare för hennes andra dotter Christina Margaretha ett halft år gammal, hos underteknad Härads Höfdinge den 26. i sidstnämnde Månad skrifteligen anhållit, att bemälte Regements Skrifwarens witterlige Borgenärer till detta Ting kallas måtte, att ej allenast höres öfwer förenämnde Arfwingars ansökning att få sig urarfwa göra, utan ock att ägendomen emottaga och förwalta.” Bland borgenärerna nämns [f. 457r] "Afl. Ordinaire Landtmätarens Gabriel Espings Sterbhus, Herr Justitiarien Ädle Swen Berg för bemälte Landtmätarens Enka Fru Catharina Elisabeth Bidenia Renhorn". [f. 457v] (---) "Förmälande eljest Borgmästaren att de för sin del eij fordrade någon Edgång af Regements Skrifwa-[f. 458r]rens Bidenii Espings Enka, häldst hon allmännt känd för gudfrugtig, samwetsöm och ärbar, skall hafwa upgifwit all den ägendom, hon androm witterligen med sig i Boet haft, utom sine gångkläder, hwilka tillika med en upbäddad säng meranämnde Creditorer tillstadde henne att behålla och nyttja" tills vidare. (---) [Slutar på f. 458v]
Ärendet behandlas vidare på tinget den 1 och 2 november 1776, §24. [Dito, f. 477r—f. 485v] Då specificeras kreditorerna och deras fordringar närmare. På f. 478r nämns: "och för hwilken sidstberörde summa [om 2.469 daler 17 öre kopparmynt] merbemälte RegimentsSkrifwares Systrar Jungfrurna Brita Maria och Magdalena Elisabeth Esping med deras Förmyndares bifall den 9.de påföljande Januarii anseende till 2000: D: i borgen gått (---) 9:o Nyssnämnde Jungfrur, genom deras lagligen tillförordnade Förmyndare Vice LandsFiscalen Wälbetrodde Eric Lang och Handelsmannen Äreborne Gustaf Rahm, jämte deras antagne Fullmägtig Herr Justitiarien Ädle Sven Berg, ej mindre för den innestående kiöpe skilling, hwaremot de försålt sine arfslotter i Rensham(m)ars gården, tillsam(m)an 10.000:- (---)
13:o Afl. Ordinarie Landtmätarens Gabriel Espings Enka Fru Catharina Elisabeth Bideia Renhorn genom Herr Justitiarie Berg, hwilken anhölt, att som hon likmätigt Salu Bref af den 24: April 1772: uplåtit och afstått till sin Son afl. Regements Skrifwaren Esping af sin giftorätt Fyra femtedelar i hela Hemmanet eller 6. Öres 22 2/5 Pg.eland Hus och Jord i Rem emot det hon i sin lifstid skulle njuta föda och uppehälle hos honom; Men hon nu i anseende till hans dödsfall, wore af de betingade förmånger i mistning, sedan han bortsålt besagde Hemman till Herr Lagmannen Daleskiöld; (---).
[f. 482v, den 2 november] "Och fråga nu icke är om ägande- och besittnings rätten af Renshammars Hemmanet, [f. 483r] hwilket Herr Lagmannen Daleskiöld af Esping sig tillhandlat, utan om den derföre betingade och nu till betalning upgifna kiöpeskillingen, hwara afl. Landmätarens Espings Enka Fru Bidenia Renhorn påstått sig böra, i händelse Herr Lagmannen eij wille förunna henne någre andre förånder, njuta behörig del, i anseende till det förbehåll, hon wid samma Hemmans afträde till hennes Son bemälte Regiments skrifwaren om sin framtida föda och bergning gjort". Daleskiöld bestrider några skyldigheter gentemot änkan. Rätten beslutar att behandla ärendet på ett urtima ting. [Dombok för Hälsingland 1776, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:165, f. 456r-458v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet]
Detta urtima ting hålls den 25 februari 1777. [Dombok för Hälsingland 1777, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:167, f. 562v-563r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet, f. 600r-602v].
 
Bosatt:omkring 1777 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 24)
Omnämns:omkring 1778 25)I kyrkoräkenskaperna för räkenskapsåret som löper från den 1 maj 1777 till den 1 maj 1778 upptas under "Graföls Peningar": "Fru Espings Giäster i Å" 1 riksdaler.
Död:1778-01-15 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 26)Dödsnotisen, som är felaktigt införd på sidan för avlidna i Å nr 1, lyder: "Fru Helena Catharina Nordlinder afgeck med döden 1778 d. 15 Januar. efter en from men sorgfull lefnad. hon war föd 1745, d. 19 Julii. Probsten O. Nordlinder och Probstinna Catharina Öijer woro hennes Föräldrar. 1772 d. 29 Octob. ingeck ägtenskap med Regementsskrifwaren Salomon Esping, hwilken drunknade i SundsÅn och hon försattes i et mer än beklageligit tilstånd. Lemnat efter sig späda och fattiga döttrar sc.[ilicet, dvs. nämligen] 2.ne stycken." [C:3, p. 407] - En dubblettdödsnotis finns införd i den följande ministerialboken med samma datum. Den lyder: "Fru Lena Caisa Nordlinder af frätande sorg och lungsot". Åldern 32 år 6 månader. [C:4, f. 113v]

Familj med Salomon Bidenius Esping (1749 - 1775)

Vigsel:1772-10-29 Renshammar, Bollnäs sn, HÄL 27)Vigselnotisen på sidan för vigda i prästgården lyder: "Vice ordinarie Landtmätaren H.r[?] Salomon Bid: Esping Jungfru Lena Catharina Norlinder [sic] __ 1772. 29. October. Hans Fader Ordinarie Landtmätaren Gabriel Esping, och modren Fru Caijsa Lisa Renhorn. Hon född d. 19 Juli 1745. dotter af Herr Probsten Olof Nordlinder, och Probstin(n)an Catharina Öijer. Brudlysningen skedde här i Församlingen; men wigslen förrättade Herr Doctor Norden [? - de två sista bokstäverna otydliga] i Bollnäs på Herrgården Renshammar." [C:3, p. 102] - I en bilaga till husförhörslängden 1772 över brudlysningar i Norrala detta år upptas följande vigsel i "Probstgården" den 11 oktober: "Vice ordinarie landtmätaren Salomon Bidenius Esping, Jungfru Helena Catharina Nordlinder". [AI:1, 1772, p. 32]

Barn:
Katarina Elisabet Esping (1773 - 1832)
Kristina Margareta Esping (1775 - 1819)

Noteringar

I husförhörslängden 1777 skrivs för hemmanet Å nr sub 2 [AI:1, 1777, p. 2]:
"Fru Lena C: Esping" (f. 1745-07-19), 33 år, "aegr." [dvs. sjuklig]
Hennes piga Karin Jonsdotter (f. 1732-07-22), 46 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers respektive Svebilii katekes:] "beneqd"
Landbonden Olof Jansson (f. 1726-01-16, 52 år. [Luthers respektive Svebilii katekes:] "bene"
Hu. Karin Ersdotter (f. 1727-09-10), 51 år
Son Johan (f. 1757-10-23), 21 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneqd"
- Olof (f. 1764-02-18), 14 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Dotter Kerstin (f. 1755-10-10), 23 år. [Innantilläsning:] "D.o"; [Luthers katekes:] "D.o"; [Svebilii katekes:] "D.o"
- Margta (f. 1762-12-29?), 15 år. [Innantilläsning:] "D.o"; [Luthers katekes:] "D.o"
- Karin (f. 1767-03-20), 11 år. [Innantilläsning:] "beneqd"; [Luthers katekes:] "bene".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1745 Födelse 1745-07-19 prästgården, Norrala sn, HÄL.  1)
1747 1 år Systern Margareta Nordlinder dör 1747-05-04 prästgården, Norrala sn, HÄL 28).
1749 3 år Maken Salomon Bidenius Esping föds 1749-03-08 29).
1760 Fadderskap 1760 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  2)
1761 Fadderskap 1761 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL.  3)
1762 Fadderskap 1762 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1764 Fadderskap 1764 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL.  5)
1764 Fadderskap 1764 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1764 Fadderskap 1764 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1765 Fadderskap 1765 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  8)
1765 Fadderskap 1765 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1766 Fadderskap 1766 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1766 Fadderskap 1766 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL.  11)
1766 Fadderskap 1766 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  12)
1767 Fadderskap 1767 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  13)
1767 Fadderskap 1767 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  14)
1767 Fadderskap 1767 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL.  15)
1768 Fadderskap 1768 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  16)
1768 Fadderskap 1768 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  17)
1769 Fadderskap 1769 Källene nr 3, Norrala sn, HÄL.  18)
1769 24 år Modern Katarina Öijer dör 1769-12-21 prästgården, Norrala sn, HÄL 28).
1770 Fadderskap 1770 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  19)
1770 Fadderskap 1770 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  20)
1770 24 år Arvsskifte 1770-04-19 prästgården, Norrala sn, HÄL.  21)
1772 26 år Fadern Olof Svensson Nordlinder dör 1772-06-05 prästgården, Norrala sn, HÄL 28).
1772 27 år Vigsel Salomon Bidenius Esping 1772-10-29 Renshammar, Bollnäs sn, HÄL.  27)
1773 28 år Dottern Mamsell Katarina Elisabet Esping föds 1773-10-12 Rehn, Bollnäs sn, HÄL 30).
>1775 Bosatt från 1775 Norrbyn, Söderala sn, HÄL.  22)
1775 30 år Dottern Kristina Margareta Esping föds 1775-10-07 Söderala sn, HÄL 31).
1775 30 år Maken Salomon Bidenius Esping dör 1775-12-17 Sund, Söderala sn, HÄL 23).
1776 Övrigt tingsärende 1776 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  23)
~1777 Bosatt omkring 1777 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  24)
~1778 Omnämns omkring 1778.  25)
1778 32 år Död 1778-01-15 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  26)

Källor

1)C:3, p. 344
  
2)C:3, p. 344b
  
3)C:3, p. 240
  
4)C:3, p. 148
  
5)C:3, p. 239
  
6)C:3, p. 176
  
7)C:3, p. 228
  
8)C:3, p. 344c
  
9)C:3, p. 212
  
10)C:3, p. 196
  
11)C:3, p. 193
  
12)C:3, p. 209
  
13)C:3, p. 149
  
14)C:3, p. 281
  
15)C:3, p. 198
  
16)C:3, p. 303
  
17)C:3, p. 178
  
18)C:3, p. 278
  
19)C:3, p. 320
  
20)C:3, p. 183
  
21)Bouppteckningar 1768-1771, nr 60, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
22)Söderala AI:5A, husförhörslängd 1776-1783, uppsl. 32, Genline ID: 1884.17.77300
  
23)Dombok för Hälsingland 1776, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:165, f. 456r-458v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
24)AI:1, 1777, p. 2
  
25)LI:2, p. 318
  
26)C:3, p. 407
  
27)C:3, p. 102
  
28)C:3, p. 500
  
29)Bollnäs AI:2B, husförhörslängd 1760-1775, uppsl. 73, Genline ID: 2204.65.57800
  
30)Bollnäs C:3, 1769-1790, Genline ID: 2204.17.8600
  
31)Söderala C:2, p. 137