Personakt Antavla

Anders Norell

Komminister. Blev 51 år.

Far:Hans Norell (1771 - 1823)
Mor:Brita Magdalena Hillberg Norell (1776 - )

Född:1801-11-04 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Anders", född den 4 november (döpt samma dag) 1801: Gästgivaren H. Norell och fru Br. L. Hillberg, 25 år, i Kungsgården. Faddrar: "Exped. Befallningsm." Erik Nore[ll - sista bokstäverna i namnet oläsliga p.g.a. marginalskugga i den mikrofilmade kopian] och dess Fru i Ofvansiö"; handelsman Lars Norell och hans ej namngivna fru i Söderhamn; Collega Scholae Sven Norell i Hudiksvall; mamsell Anna Stina Hillberg i Kungsgården.
Student:1821 Uppsala universitet, Uppsala, UPP 2)I husförhörslängden står noterat "stud." i kolumnerna för förhören i Kungsgården åren 1819 och 1820, men det avser antagligen gymnasiala studier. [A:2, uppsl. 164]
Bosatt:omkring 1821 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Han anges ha bevistat förhöret i Kungsgården 1821-12-11.
Emigrerade:omkring 1822 Erstavik, SÖD 4)
Pastorsadjunkt:från 1825 Norrala pastorat, HÄL 2)
Prästvigd:1825-06-19 2)
Pastoralexamen:1834-06-10 2)
Adjunkt, pastors-:till 1838 Norrala pastorat, HÄL 5)
Bosatt:till 1838 prästgården, Norrala sn, HÄL 6)
Komminister (Kaplan):från 1838-01-14 till 1853 Norrala pastorat, HÄL 2)För slutår, se Död.
Död:1853-06-12 prästgården+, Trönö sn, HÄL 7)

Familj med Sara Norell (1807 - 1871)

Vigsel:1836-08-21 6)

Barn:
Tekla Katarina Norell+ (1837 - )
Sara Apollonia Norell (1839 - ~1895)
Hans Fredrik Norell+ (1841 - >1841)
Brita Edvardina Norell (1847 - )
Fredrika Norell+ (1850 - )

Noteringar

I Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 307, anges om honom bland komministrar i Norrala-Trönö:
"17. ANDERS NORELL. Född i Norrala och Kungsgården 4 Nov. 1801. Föräldr. Gästgifv. H. Norell och Br. L. Hillberg. Stud. 1821. Pvgd 19 Juni 1825 till Pastorsadj. här. Past.ex. 10 Juni 1834. Commin. här 16 Mars 1838. V. Past. fullm. 14 Jan. 1843.
Gift med Sara Norell, Prosten S. Norells dotter. Barn: Thecla Catharina, f. 1837; Sara Ap., f. 1839; Hans Fredric, f. 1841, [korstecken (utan tidsangivelse)]."
---
I Nyström, Ludvig: Upsala ärkestifts herdaminne, ny följd, d. 4 (Uppsala 1893), s. 316-317, anges om honom bland komministrar i Norrala och Trönö:
"17. NORELL, A. Se II, 307. Km. här 16 mars 1838; tilltr. s. å. - - Led. af Evang. sällsk. 26. Död 12 juni 1853.
Denne N. skulle utan tvifvel på hvilken tid som helst hafva försvarat sin plats såsom en af stiftets yppersta praktiska präster. Ehuru han af mången, som i oförstånd eller okunnighet fällde sin dom, hänfördes till den ensidighet och ytterlighet i andlig riktning, som man vill stämpla med namnet läseri, var han dock lika långt från denna afväg, som från den andra, hvilken vanligtvis helst beträddes just af dem, som mest högljudt ifra mot läsare. Med modersmjölken hade han insupit den kristliga fromhetens grundsatser, som måhända till en början med benägenhet för sekterism redan för länge sedan blifvit omfattade i den bygd och särskildt inom den bondsläkt, hvartill han hörde, men hvilka ock långt förut uppklarnat till den vackraste uppenbarelse af ett stilla och kärleksfullt kristligt lif. Dessa, de s. k. gammal-läsarens, grundsatser svek han aldrig, men deras goda halt sofrades ännu mer hos honom genom den kärlek och innerlighet, hvarmed han, drifven af sitt för ordets eviga sanning öppna sinne, omfattade vår kyrkas bekännelse såsom denna sannings trofasta uttryck. Därvid blef han äfven, oaktadt mer än en svår pröfning. Såsom en fast mur stod han ock på sin plats till hinder emot så väl all synd och orättfärdighet som all sekterism och separatism. I afseende på det senare särskildt blef det [s. 317:] honom gifvet att under den svåra brytningens tid visa, hvad en vaksam och väl rustad Kristi tjänare förmår. Erik Jansson kom ock till detta pastorat att hålla sina föredrag, och ryktet, som föregått, beredde honom stort tillopp. N. infann sig, till en början och länge såsom en stilla åhörare, men tog sedan ordet och vederlade villoläraren med skriftens ord punkt för punkt så eftert[r]yckligt, att folkmassan enhälligt och högljudt erkände sanningens seger, frestaren med skam måste smyga sig bort, icke någonsin vidare där försökte offentligen värfva och, så vidt kändt är, icke heller enskildt där hade någon framgång. Guds församling, enkannerligen i Helsingland, förlorade mycket, närhon förlorade N., som i förtid hemkallades, tärd af inre obotligt lidande. Till kroppen var han af medelstorlek, med ljust hår och blå ögon, hvilka, lika mycket som hans stilla umgängelse, tolkade själens mildhet och kärlek. Han sökte ej vinna uppseende, ej ens såsom andlig författare, ehuru han därtill ägde stora både kunskaper och förmåga; men han hade ändock vunnit det på åtskilliga håll, äfven långt utom sin födelseort, inom hvilken hans prästerliga verksamhet förblef inskränkt.

G. 36; hustrun, f. 07, [korstecken:] 71. Barn: Tekla Katar., g. 71 m. bond. L. O. Hedlund i Svarfven, [korstecken:] 82; Sara Ap., g. 69 m. byggmäst. H. T. Norell i Kungsgården, änka 81; Brita Edvardina, f. 47, g. 66 m. kmm. landtm. K. G. Bäckström i Kungsgården; Fredrika, f. 50, g. m. fakrikör [sic] K. J. Bodlund i Söderhamn; en son tidigt [korstecken].

Skrifter: Missionspredikan i Hudiksvall 26 aug. 40. - Teckning af Läseriet i Norrala s. å."
---
Gösta Berglöw skriver om honom, med det gamla herdaminnet för ärkestiftet som främsta källa, i sin redogörelse för präster i Norrala pastorat:
"Anders Norell. Född i Kungsgården 1801 som son till gästgivare H. Norell. Student 1821 och prästvigd 1825. Var först pastorsadjunkt och senare komminister här från 1838 till sin död 1853. Gift med sin kusin Sara Norell, född 1807, dotter till kyrkoherde Sven Norell i Norrala.
Ärkestiftets Herdaminne [sic] har enbart lovord till övers för denne prästman. Det är främst för att han diskuterade med och nedgjorde 'villoläraren' Erik Jansson och att han uppmanade befolkningen i församlingen att handgripligen mota bort honom.
Han var även initiativtagare till bildandet av en nykterhetsförening i socknen. (Om denna och om Erik Janssons besök i Trönö har i korthet redogjorts på annan plats i denna skrift.)
Norell utgav en del religiösa skrifter bl.a. 'Teckning af läseriet i Norrala'." [Gösta Berglöw: Trönö kyrkor och prästgårdar (utg. av Trönö hembygdsförening), 1989, s. 143]
---
I Bodin, Sigvard: "Gästgivarsläkt blev prästsläkt" i ALIR-anor 200:3 (medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd), s. 4, anges om honom:
"I:1: Anders Norell (1801-1853)
Föräldrar: Gästgivaren Hans Norell och Brita Lona Hillberg, Kungsgården, Norrala.
Student och inskriven vid universitetet 1821, prästvigd 1825. Tjänstgjorde som adjunkt i Norrala fram till 1 maj 1838, då han valdes till komminister i Trönö, vilken tjänst han sedan innehade till sin död. Strax före sin bortgång utnämndes han till kyrkoherde i Hudiksvall men hann inte tillträda. Beskrivs som en enastående predikant, som talade utan koncept. Han tog även initiativ till en nykterhetsförening i Trönö.
Gift med sin kusin Sara Norell, dotter till KK Sven Norell.
Barn: Tekla Cathrina 1837, Sara Apollonia 1839 (se nedan), Hans Fredrik 1841, Brita Edvardina 1847, Fredrika 1850.
Sara Apollonia gifte sig 1869 med Hans Tyris Norell (född i Svartvik, Norrala, 1834 och antog namnet Norell. Han kallas omväxlande mjölnare och byggmästare). Paret bosatte sig på Kungsgården nr 2. Hon bodde tidigare på Kungsgården sub 2 med sin mor och 3 syskon, dit de kom efter faderns död. Hon ägnade sig åren 1891-92 åt att redigera den religiösa publikationen 'På vägen hem'.
Utgivna skrifter: Missionspredikan i Hudiksvall den 26 Aug 1840, Teckning av läseriet i Norrala 1840.
Jonas Söderblom utgav 1894 'Komminister Anders Norells lif och verksamhet' och J E Persson skrev i Julhälsning till församlingarne från präster i Helsingland 1803 'Några drag ur Anders Norells lefnad'."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1801 Födelse 1801-11-04 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1804 2 år Systern Brita Magdalena Norell+ föds 1804-04-01 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1805 3 år Brodern Hans Erik ("Hampus") Norell föds 1805-05-30 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1807 Makan Sara Norell föds 1807 10).
1810 9 år Systern Anna Johanna Norell föds 1810-11-10 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1816 14 år Systern Katarina Andrietta Norell föds 1816-05-03 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
1821 Student 1821 Uppsala universitet, Uppsala, UPP.  2)
~1821 Bosatt omkring 1821 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
~1822 Emigration omkring 1822 Erstavik, SÖD.  4)
1823 21 år Fadern Hans Norell dör 1823-11-03 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
>1825 Pastorsadjunkt från 1825 Norrala pastorat, HÄL.  2)
1825 23 år Prästvigd 1825-06-19.  2)
1834 32 år Pastoralexamen 1834-06-10.  2)
1836 34 år Vigsel Sara Norell 1836-08-21.  6)
1837 Dottern Tekla Katarina Norell+ föds 1837 prästgården+, Trönö sn, HÄL 14).
<1838 Adjunkt, pastors- till 1838 Norrala pastorat, HÄL.  5)
<1838 Bosatt till 1838 prästgården, Norrala sn, HÄL.  6)
>1838 Komminister (Kaplan) från 1838-01-14 till 1853 Norrala pastorat, HÄL.  2)
1839 37 år Dottern Sara Apollonia Norell föds 1839-02-15 Trönö sn, HÄL 15).
1841 Sonen Hans Fredrik Norell+ föds 1841 prästgården+, Trönö sn, HÄL 14).
>1841 Sonen Hans Fredrik Norell+ dör efter 1841 10).
1847 45 år Dottern Brita Edvardina Norell föds 1847-03-18 Trönö sn, HÄL 16).
1850 Dottern Fredrika Norell+ föds 1850 prästgården+, Trönö sn, HÄL 10).
1853 51 år Död 1853-06-12 prästgården+, Trönö sn, HÄL.  7)

Källor

1)C:4, f. 43v
  
2)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 307
  
3)AI:2, uppsl. 164
  
4)AI:3, uppsl. 204
  
5)Berglöw, Gösta: Trönö kyrkor och prästgårdar, utg. av Trönö hembygdsförening (Norrala 1989), s. 143
  
6)AI:5, uppsl. 1
  
7)Nyström, Ludvig: Upsala ärkestifts herdaminne, ny följd, d. 4 (Uppsala 1893), s. 316
  
8)C:4, f. 49v
  
9)C:4, f. 52r
  
10)Nyström, Ludvig: Upsala ärkestifts herdaminne, ny följd, d. 4 (Uppsala 1893), s. 317
  
11)C:4, f. 65r
  
12)C:4, f. 79v
  
13)C:6
  
14)Bodin, Sigvard: "Gästgivarsläkt blev prästsläkt" i ALIR-anor 200:3 (medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd), s. 4 (tillgänglig online: www.alir.se, september 2005)
  
15)AI:10, uppsl. 391
  
16)AI:10, uppsl. 393