Personakt Antavla

IX:457 Johan Jonsson

Bonde. Blev ca 65 år.

Far:X:49 Jon Olsson Rummel (~1608 - 1693)
Mor:X:50 Kerstin Olsdotter (~1624 - 1700)

Född:beräknat 1652 1)Att han är son till den Jon Olofsson som ägde hela det Svartvikshemman, av vilket hans eget utgjorde en tredjedel, indikeras av att Olofs son 1698 sägs ha begravts i "Förfädernes Lägerstad, näst Wäster om Wapenhuustrapporne". [C:1, f. 93r] Detta är den grav i vilken Jon Olofsson begravdes 1693. Jon Olofsson hade bevisligen en son Johan (se Övrigt tingsärende).(Födelseåret är baserat på åldersuppgiften i begravningsnotisen.)
Bosatt:Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2)Hans namn - "Johan Jonsson" - står angivet på uppslaget för Svartvik nr sub 1.
Bonde:Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3)
Övrigt tingsärende:1675-06-05 Norrala ting, HÄL 4)Vid Norrala ting den 5 juni 1675 behandlas följande ärende:
Ärendet lyder: "Landbonden Jon Olufs Sohn Oluf 21. Åhr tilstår sigh stulit i Närby på dhet sättet att han hafwer huggit af refwen[?], förste gången allena och fick taga op fällen[?], togh spisbrödh 12. ā 13. Kakor, Brodren Johan war andre gången medh honom och tog lijka mycket. Ingen kramsill sågh eller togh han, omsijdher säger Oluf att han togh ett kythe[?] medh krampsill [p. 161:] --- [otydlig siffra och viktangivelse] eller 7. D.r men aldrig mehr än en g---. Fadren och Modren wiste inthet af stöldhen.
Hustru Malijn Dominicidotter [ägare till hemmanet Närby nr 1 som Jon Olofsson brukade] wille --- medh Eedh besinna att hon mehra hafwer mist än han hafwer optekna låtit, och serdeles mist brödh effter En Tunna sichtat miöhl och mycket annat som hon eij kan så grant opskrifwa.
Oluf tillstår sigh och tagit wisspel[?]brödh wthwr dhet andre herberget wnder genom golfweth, något huar gångh, stundom En stundom twå kakor, togh mäst hela Sommaren En gång eller två på gånger om wekan effter En Tunna sichtat Miöhl, men han togh mehra wtaff Spijsbrödh, Johan Jonss och något huar gång. Föräldrarne wiste inthet wthaf. Wthi sängehalmen gömbdhe dhe kneckebrödh. Han hitter [sic] inthet så grant minnas huru mycket dhet ähr, dhe hafua fuller tagit borth dhet som ähr förkom(m)it, han wogh inthet krampsillen, Johan kan och hafwa tagit kramsill, Oluf tillstår omsijder sig tagit twänne Ostar genom holet wästan på wäggen. Johan togh och någre stycken. Emoth frågan huru månge? Swarades --- eller 5 stycken. H. Malijn sadhe att dhet war dhem omögeligit --- få någre ostar igenom holet medh mindre dhe icke wore inne i herberget och således kunnat twinga ostarne genom holet. Fadren Jon Olufsson tillstår ännu att [p. 162:] dhen andre Landbonden Oluff Jonsson togh ett fath strömmingh, dheraf han --- [två otydliga ord] medh --- [tre otydliga ord] i Miussen.
Hustru Malijn badh Rätten effter dhe hafwa warit hennes Landbofolck, att högste Rätten icke må skärpas öfwer dhem, wthan att dhe måge kunna wprättas, hon hafwer låtit sig förlijka medh En Tunna korn twå grijsar och Ett sköthstycke.
Fadren badh för sine Sönner effter dhe för fattigdom skuldh hafua således sig försyndat.
Resolutio. Effter Johan ähr borta som är delachtig i tiufnadhen, differeres medh Saken till annat Tingh."
(I marginalen på p. 160 står: "--- [ord dolt av det bokstöd som använts vid mikrofilmningen] H. Malijn Dominici dotter".)
 
Övrigt tingsärende:1676-01-20 Norrala ting, HÄL 5)Vid Norrala ting den 20 januari 1676 förs följande notis in i domboken: "Landbonden i Närby, Jon Olufsson Rumell, ähr medh sine Sönner afrest wthur Sochnen, och kundhe så inthet Sönnerne ställas för Rätten om dheres i Närby begångne stöldh."
Övrigt tingsärende:1677 Norrala ting, HÄL 6)Vid Norrala ting den 19 och 20 april 1677 förs följande in i domboken: "Fram--- [den inledande delen av notisen är i stort sett oläslig p.g.a. vattenskada] han --- han --- wart icke sij--- stort --- widh Siöön stadder, och --- Ost genom gluggen, wäster på wäggen; men inthet mehra. Enär brodren Oluf framkom, måtte Johan tilståå warit i rådh medh honom til Stallen[?], säijandes Johan sigh hafwa tagihit brödkakorne genom herbärgsbotn, emedan golfwet mycket grist [ev. gwist] war, kan och så wäl wara sant om krambsillen, dedh han icke så grant minnas kunde, beklaghandes bägge, dedh dhe wthj denne Synd kombne äre, dedh giorde deras hungersnödh och icke lust, och wilia här effter gerna bäthra sigh.
Fördenskuld blefwe bägge bröderne Oluf och Johan effter den aestimerade Stölden til 30. dal.r K:rM:t i fölie af Kongel:e Straffordningen sakfälte at bötha Tre gånger så mycket som Tiufnadhen war 30. dal: Sölf:rMynt."
 
Straffad/dömd:omkring 1677 7)I kyrkoräkenskaperna för Norrala upptas under det räkenskapsår som löper från den 1 maj 1677 till den 1 maj 1678: "Joen Olufsson och hans Sohn Johan Bötte för Slagsmåhl medh landbo Peder Hansson om tridie dags qwäll" 6 daler 2 öre kopparmynt.
Fadderskap:1691 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 8)Han och hustrun Karin Olofsdotter står 1691 som faddrar till Kerstin (f. 1691-08-27), dotter till bonden Per Larsson och hu. Margareta Jonsdotter i Kolsta nr 5.
Fadderskap:1694 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 9)Han (dock nämnd som "Jon Jonsson") och hustrun Karin står 1694 som faddrar till Olof (f. 1694-04-24), son till bonden Mårten Larsson och hu. Margareta Johansdotter i Svartvik nr 2.
Fadderskap:1696 Svartvik, Norrala sn, HÄL 10)"Jan" Jonsson och hustrun Karin står 1696 som faddrar till Margareta, f. i Svartvik 1696-03-10. Födelsenotisen, som är införd i avdelningen för båtsmansfolk, uppger emellertid inte föräldrarnas namn.
Fadderskap:1698 Varberg nr 1, Norrala sn, HÄL 11)Han och hustrun Karin står 1698 som faddrar till Margareta (f. 1698-04-19), dotter till bonden Nils Nilsson och hu. Sigrid Persdotter i Varberg nr 1.
Fadderskap:1702 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 12)Han och hustrun Karin Olofsdotter står 1702 som faddrar till Anders (f. 1702-07-20), son till bonden Jon Jonsson och hustrun Annika Andersdotter i Svartvik nr sub sub 1.
Fadderskap:1704 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 13)Han och hans ej namngivna hustru står 1704 som faddrar till Anders (f. 1704-08-15), son till landbonden Anders Andersson och hustrun Karin Johansdotter i östra Kungsgården.
Fadderskap:1707 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 14)Han och hustrun Karin Olofsdotter står 1707 som faddrar till Karin (f. 1707-05-29), dotter till bonden Måns Olofsson och hu. Malin i Svartvik nr 3.
Fadderskap:1707 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 14)Johan Jonsson och hustrun Karin står 1707 som faddrar till Karin (f. 1707-05-29), dotter till bonden Måns Olofsson och hu. Malin i Svartvik nr 3.
Död:1717 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 15)
Begravd:1717 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 16)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Svartvik nr sub 1 lyder: "1717 Sept: Begrofs Joh: Jonsson i Swartwijk effter 65 års lefnad, och begrofs i sin lägerstad."

Familj med IX:458 Karin Olsdotter

Vigsel:

Barn:
VIII:229 Nils [!] Johansson (~1682 - 1741)
Jonas (Jon) Johansson Norman (~1685 - 1715)
Olof Johansson+ (~1695 - 1698)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1652 Födelse beräknat 1652.  1)
~1653 Brodern IX:25 Olof Jonsson föds beräknat 1653 17).
~1658 Systern Margareta Jonsdotter+ föds beräknat 1658 18).
~1675 Brodern Jon [!] Jonsson föds beräknat 1675 15).
1675 Övrigt tingsärende 1675-06-05 Norrala ting, HÄL.  4)
1676 Övrigt tingsärende 1676-01-20 Norrala ting, HÄL.  5)
1677 Övrigt tingsärende 1677 Norrala ting, HÄL.  6)
~1677 Straffad/dömd omkring 1677.  7)
~1682 Sonen VIII:229 Nils [!] Johansson föds beräknat 1682 Svartvik nr 1+, Norrala sn, HÄL 19).
~1685 Sonen Jonas (Jon) Johansson Norman föds beräknat 1685 19).
1691 Fadderskap 1691 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL.  8)
1693 Fadern X:49 Jon Olsson Rummel dör 1693 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 15).
1694 Fadderskap 1694 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
~1695 Sonen Olof Johansson+ föds beräknat 1695 Svartvik nr sub 1+, Norrala sn, HÄL 15).
1696 Fadderskap 1696 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  10)
1698 Sonen Olof Johansson+ dör 1698 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 15).
1698 Fadderskap 1698 Varberg nr 1, Norrala sn, HÄL.  11)
1700 Modern X:50 Kerstin Olsdotter dör 1700 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 15).
1702 Fadderskap 1702 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  12)
1704 Fadderskap 1704 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  13)
1707 Fadderskap 1707 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL.  14)
1707 Fadderskap 1707 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL.  14)
1715 Sonen Jonas (Jon) Johansson Norman dör 1715-08-28 Karlskrona, BLE 20).
1717 Död 1717 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  15)
1717 Begravning 1717 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  16)

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)C:1, f. 92v
  
3)Se Bosatt
  
4)Dombok för Hälsingland 1675, Norrala ting 1675-06-05, p. 160-162, HLA
  
5)Dombok för Hälsingland 1675, Norrala ting 1676-01-20, p. 171, HLA
  
6)Dombok för Hälsingland 1677, Norrala ting den 19-20 april 1677, p. 214, HLA
  
7)L:1, f. 163v, Genline ID: 700.18.55500
  
8)C:1, f. 30v
  
9)C:1, f. 58v
  
10)C:1, f. 111v
  
11)C:1, f. 24v
  
12)C:1, f. 91v
  
13)C:1, f. 102v
  
14)C:1, f. 59v
  
15)Se Begravning
  
16)C:2, f. 132r
  
17)Se Anklagad i häxprocesserna
  
18)Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 181
  
19)Se Död
  
20)C:2, f. 165r