Personakt

X:49 Jon Olsson Rummel

Landbonde, bonde. Blev ca 85 år.

Född:beräknat 1608 "Sijboo", Ljusdals sn, HÄL 1)
Bosatt:Enångers sn, HÄL 1)
Landbonde:Enångers sn, HÄL 1)
Anklagad i häxprocesserna:1673-09-19 Norrala ting, HÄL 2)Vid trolldomsrannsakningen i Norrala pastorat i september 1673 noteras i protokollet den 19 september: "Oluf Mårtensson [sic - ska vara Mårten Olofsson] i Svartvik, 8 år, Barbro Mickelsdotter i Kongsgården, 9 år, och Anders Andersson Boda, 10 år, bekänner, att Olof Jonssons fader Jon Olufsson i Svartvik haver tagit dem länge sedan och fört honom till Blåkulla för några veckor sedan, men inte haver han fört honom nu på någon tid utan hans son Oluf Jonsson. Men fuller ser han fadern där och vet inte huru han kommer sig. Han spelar kort med den Svarte. Jon Olufsson nekar sig härav veta." [Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 165] - Det är emellertid den enda anklagelse som förs fram mot honom och han behandlas inte heller som anklagad vid tinget eller omfattas av domarna. Däremot dömdes hans hustru Kerstin till döden för trolldom och de två anklagade barnen, Olof och Margareta, frisläpptes "på löfte till vidare upplysning". [Hanzén 1951, s. 184]
Landbonde:till 1674 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Vid Norrala ting den 4 maj 1674 skrivs följande in i domboken: "Borgaren Ifrån Gäfle Hans Kröger äskadhe någre godhe Män, hwilka gårdhen Swartwijk besiktiga skulle, aldenstundh Landbonden Jon Olufsson afträda skall, hwar till Ländsman Jacob Jacobsson, Olof Michelsson i Styfwe och Jon Persson i Remsta förordnadhe blifwa."
Landbonde:omkring 1675 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Han var en av de två landbönderna på Stor-Närby, som ägdes av underlagmansänkan Malin Dominicidotter.
Bosatt:omkring 1675 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4)
Övrigt tingsärende:1675-06-05 Norrala ting, HÄL 4)Vid Norrala ting den 5 juni 1675 behandlas följande ärende:
Ärendet lyder: "Landbonden Jon Olufs Sohn Oluf 21. Åhr tilstår sigh stulit i Närby på dhet sättet att han hafwer huggit af refwen[?], förste gången allena och fick taga op fällen[?], togh spisbrödh 12. ā 13. Kakor, Brodren Johan war andre gången medh honom och tog lijka mycket. Ingen kramsill sågh eller togh han, omsijdher säger Oluf att han togh ett kythe[?] medh krampsill [p. 161:] --- [otydlig siffra och viktangivelse] eller 7. D.r men aldrig mehr än en g---. Fadren och Modren wiste inthet af stöldhen.
Hustru Malijn Dominicidotter [ägare till hemmanet Närby nr 1 som Jon Olofsson brukade] wille --- medh Eedh besinna att hon mehra hafwer mist än han hafwer optekna låtit, och serdeles mist brödh effter En Tunna sichtat miöhl och mycket annat som hon eij kan så grant opskrifwa.
Oluf tillstår sigh och tagit wisspel[?]brödh wthwr dhet andre herberget wnder genom golfweth, något huar gångh, stundom En stundom twå kakor, togh mäst hela Sommaren En gång eller två på gånger om wekan effter En Tunna sichtat Miöhl, men han togh mehra wtaff Spijsbrödh, Johan Jonss och något huar gång. Föräldrarne wiste inthet wthaf. Wthi sängehalmen gömbdhe dhe kneckebrödh. Han hitter [sic] inthet så grant minnas huru mycket dhet ähr, dhe hafua fuller tagit borth dhet som ähr förkom(m)it, han wogh inthet krampsillen, Johan kan och hafwa tagit kramsill, Oluf tillstår omsijder sig tagit twänne Ostar genom holet wästan på wäggen. Johan togh och någre stycken. Emoth frågan huru månge? Swarades --- eller 5 stycken. H. Malijn sadhe att dhet war dhem omögeligit --- få någre ostar igenom holet medh mindre dhe icke wore inne i herberget och således kunnat twinga ostarne genom holet. Fadren Jon Olufsson tillstår ännu att [p. 162:] dhen andre Landbonden Oluff Jonsson togh ett fath strömmingh, dheraf han --- [två otydliga ord] medh --- [tre otydliga ord] i Miussen.
Hustru Malijn badh Rätten effter dhe hafwa warit hennes Landbofolck, att högste Rätten icke må skärpas öfwer dhem, wthan att dhe måge kunna wprättas, hon hafwer låtit sig förlijka medh En Tunna korn twå grijsar och Ett sköthstycke.
Fadren badh för sine Sönner effter dhe för fattigdom skuldh hafua således sig försyndat.
Resolutio. Effter Johan ähr borta som är delachtig i tiufnadhen, differeres medh Saken till annat Tingh."
(I marginalen på p. 160 står: "--- [ord dolt av det bokstöd som använts vid mikrofilmningen] H. Malijn Dominici dotter".)
 
Övrigt tingsärende:1676-01-20 Norrala ting, HÄL 5)Vid Norrala ting den 20 januari 1676 förs följande notis in i domboken: "Landbonden i Närby, Jon Olufsson Rumell, ähr medh sine Sönner afrest wthur Sochnen, och kundhe så inthet Sönnerne ställas för Rätten om dheres i Närby begångne stöldh."
Straffad/dömd:omkring 1677 6)I kyrkoräkenskaperna för Norrala upptas under det räkenskapsår som löper från den 1 maj 1677 till den 1 maj 1678: "Joen Olufsson och hans Sohn Johan Bötte för Slagsmåhl medh landbo Peder Hansson om tridie dags qwäll" 6 daler 2 öre kopparmynt.
Bonde:från 1691-05-06 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 7)Hembygdsforskaren framlidne Anders Olov Nilsson i Edvik noterar ur en icke angiven urkund att Jon Olofsson köpte hemmanet om 21 öresland och 22 penningland "den 6 Maij 1691". Att döma av de övriga noteringarna om de äldre ägareförhållandena för hemmanet är uppgiften hämtad från gårdsarkivet.
Bosatt:till 1693 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Död:1693 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Begravd:1693-08-13 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 8)Begravningsnotisen lyder: "1693. den 13. Augusti, blef Jon Olufsson begrafwen, hwilken war född i liwsdahls Sochn och Sijboo by. Warit Landboo uti Enånger i 16. åhr, dher effter kom han hijt till Norala, war i Swartwijk, en tijd Landboo, och sedan inlöste Hemmanet, som Sal. Cammareraren Per Eriksson tilförne besuttit, Hans lefrne finnes warit af Guds Fruchtan och Fromheet, sampt stoort tolamod i des många barns opFostrande med stoor armod. Lägerstaden är effter gården, näst wästan Före Wapenhwstrappen. Ålderen war 85. åhr."

Familj med X:50 Kerstin Olsdotter (~1624 - 1700)

Vigsel:

Barn:
IX:457 Johan Jonsson (~1652 - 1717)
IX:25 Olof Jonsson (~1653 - 1723)
Margareta Jonsdotter+ (~1658 - )
Jon [!] Jonsson (~1675 - 1725)
Håkan Jonsson Rummel

Noteringar

Han eller hustrun bör ha haft något syskon, eftersom "trenne syskonbarn" (dvs. kusiner) - Lars Jonsson i Skensta, 16 år, Jon Olssons dotter Margareta i Svartvik, 15 år, och Peder Jonsson därstädes, 14 år - anges ha anklagat Mårten Jakobssons i Borg hustru Brita för trolldom. [Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 181] Det framgår inte tydligt av formuleringen om också hustru Brita var deras kusin.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1608 Födelse beräknat 1608 "Sijboo", Ljusdals sn, HÄL.  1)
~1624 Makan X:50 Kerstin Olsdotter föds beräknat 1624 Fläcka, Enångers sn, HÄL 1).
~1652 Sonen IX:457 Johan Jonsson föds beräknat 1652 9).
~1653 Sonen IX:25 Olof Jonsson föds beräknat 1653 10).
~1658 Dottern Margareta Jonsdotter+ föds beräknat 1658 11).
1673 Anklagad i häxprocesserna 1673-09-19 Norrala ting, HÄL.  2)
<1674 Landbonde till 1674 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1675 Landbonde omkring 1675 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
~1675 Bosatt omkring 1675 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
~1675 Sonen Jon [!] Jonsson föds beräknat 1675 1).
1675 Övrigt tingsärende 1675-06-05 Norrala ting, HÄL.  4)
1676 Övrigt tingsärende 1676-01-20 Norrala ting, HÄL.  5)
~1677 Straffad/dömd omkring 1677.  6)
>1691 Bonde från 1691-05-06 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
<1693 Bosatt till 1693 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1693 Död 1693 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1693 Begravning 1693-08-13 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  8)

Källor

1)Se Begravning
  
2)Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 165
  
3)Dombok för Hälsingland 1674, Norrala ting 1674-05-04, p. 8, HLA
  
4)Dombok för Hälsingland 1675, Norrala ting 1675-06-05, p. 160-162, HLA
  
5)Dombok för Hälsingland 1675, Norrala ting 1676-01-20, p. 171, HLA
  
6)L:1, f. 163v, Genline ID: 700.18.55500
  
7)Genealogi för Pehr Olsson-Rosén (f. 1867) av Anders Olov Nilsson, Greta Odenstams arkiv, genealogiska samlingar, Hälsinglands museum
  
8)C:1, f. 58r
  
9)Baserat på indicier
  
10)Se Anklagad i häxprocesserna
  
11)Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 181