Personakt

X:125 Hans Persson Dalkarl

Bonde, nämndeman.

Bosatt:Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 1)Dödsnotisen för hustrun skrivs alltså på uppslaget för Långbro nr 2. Hon anges också ha begravts i sin salig makes grav, som var gårdens gravställe (se Omnämns). Han bör alltså själv ha varit bosatt på detta hemman.
Vittne:1619 Norrala ting, HÄL 2)Hans Persson är vittne i rättegången mot Gustav Vastessons i Daglösa nr 3 mördare 1619: "Stälthes för rettha en lands knecht Michell Jönsson i Fly benemd som uartt Anklagatt för thett han hafuer Ihielslagitt Een bonde Gustaff Wasteson i Daglössa som så är tildragitt effter som Kyrkchieherden wällärde her Oluff Jonae sampt Peder Nielsson i Stertte och Hans Perssonn i Daglösse efter theres Eed uittnade, att för:ne Michell Jönsson tuänne reessor slogh stoopett wthur händerne På Hans Perssonn som ther i gården thå hadhe trolofuadt sigh [sic] hustru, Sadhe så för:ne Giöstaff Wastesson, kan skedh thu låther nu få see thinne [?] gambla Affuund, och fälthe så någre Oquädins ordh tilhopa, någott lithett ther effter gack förnemdhe knecht oförmärkt Baack om för.ne hederlige her Oluff och flere som sutthe På ett Engh /ther the hadhe folgdt Kyrkieherden till uäg/ och [f. 39v:] slogh ther för:ne boondhe i ryggen medh en Tällekniff Så att han fempte dagen nästh ther effter bleff dödh och kneckhten fängslades i samma stunden som han gerningenn giorde, här till kunde han icke Neeka wthan Sådant tilstodh och bekende, Derföre ähr han dömdher Ifrånn lijfuedt att ståå sidt straff effter thett andra Cap:t i dråpmåla Balchenn. huilchet straff han /effter then höglåflige Konungslige rettens breff dateratt i Stocholm den 14 Septemb: [1]619 :/ stått haffuer."
Bonde:omkring 1620 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 3)
Bosatt:omkring 1620 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 3)
Bonde:omkring 1639 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 3)
Nämndeman:omkring 1639 Norrala tingslag, HÄL 4)"Hans Persson i Daaglöss" står som en av nämndemannen i Norrala tingslag (omfattande socknarna Norrala och Trönö) vid tinget den 25 november 1639.
Bosatt:omkring 1639 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 3)
Jordtransaktion:1642-01-28 5)I domboken för Hälsingland noteras vid tinget i Norrala den 18 december 1644: "Mäster Melcker Häij Gullsmedh widh Kåpp(ar)bärget [f. 572r:] Och Joen Larsson Bårgare i Hudwichswald, haffua Såldt Hans Pädersson i Långbro, dheras hustrus arfne huuss och Jordh i Långbro liggiandees effter 3 öre i skatt, och dherföre haffue dhe upb(uri)tt __ 70 D(al)r godt mynt till fulla Nöijo. som dheras Kiöpbreff wthwijsar Daterat den 28 Januarij Åhr 1642, och whar samme Jordh Lagbudhin och Lagståndin, dhij sadhes dheras Kiöp fast att ståndha". Melker Heij och Jon Larsson var kanske arvingar efter den guldsmed Anders Isaksson i Söderhamn, vilken omkring 1655 förestod en del av hemmanet Långbro nr 2, sannolikt p.g.a. Per Erikssons (Hans Perssons svärfar) stora skulder. Hans Persson förestår därefter ensam hela hemmanet i Långbro.
Jordtransaktion:1642-09-05 Norrala ting, HÄL 6)I domboken för Hälsingland 1642 noteras vid tinget i Norrala tingslag den 5 september: "Hans Persson i Långbro lätt upbiudha någon Jordh effter 3 öre i skatt i Långbroo som han köpt hadhe af Sal. Måns Erichssons mågar i Hudhwijkswald. 1 gången."
Död:1670 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 3)Trönöforskaren Gösta Berglöw har meddelat att Hans Persson Dalkarl avled 1670; jag har emellertid ingen uppgift om källan.
Omnämns:1693-04-04 7)Han nämns i samband med att hans änka dör 1693-04-04 i Långbro nr 2: "Sal: Hans Päders Daalkars effterlåtne Änka, Gudfruchtige och mycket Hedersame quin(n)a hust. Anna Pädersdotter (---) Hen(n)es Sal: lekamen ligger begrafwn hoos dess Sal: man uthe gårdsens hwilokam(m)ar på Tröne kyrkiogård".

Familj med N.N. [!] Gustavsdotter+

Förlovning:1619 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 8)

Familj med X:126 Anna Persdotter (~1609 - 1693)

Barn:
IX:63 Erik [!] Hansson (~1635 - 1705)

Noteringar

Trönöforskaren Gösta Berglöw i Borg, Norrala, skriver i en opublicerad sammanställning över ägarna till Långbro nr 2 i Trönö:
"Anna Pedersdotter, dotter till Peder Eriksson, född 1609 och död den 4 april 1693. (---)
Gift med Hans Persson, död 1670. Han bör ha varit född omkring 1590. Han kallades Hans Persson Dalkarl (---).
Han var troligen tidigar gift med en dotter till Gösta Wastesson [dvs. Gustav Vastesson] (---) och hustru Anna i Daglysa [dvs. Daglösa] nr. 3. Gösta Wastesson blev mördad 1619 och några år efter står en Hans Persson Dalkarl som ägare till detta hemman. I Daglysa nämnes han som nembningeman (nämndeman) och är även omnämnd i några domstolsprotokoll.
Vid tinget den 10 juni 1639 anmälen han köp av halva Långbrohemmanet av sin svärfader Peder Eriksson.
'Beskedhlige Man Hans Pedhersson i Daglösa hade köpt af sin Suärfadher Erhrlig Man Pedher Erichsson i Långbro halfpartten af hans hemman ? jordh dher sammastädes som ähr 13 öre i skatt, och dher efter hadhe han gifuit honom för huartt Måål __ 2 Rijchzdaler och för hussen __ 100 daler kopparmynt till fullo förnögning. Wittnesmän kyrkioherden wyrdige och wällärdhe her Oluf Jonae, Suen Olufsson i Fors, Lars Olufsson i Långbo uthi Skogh Sochn. Och efter samma Jordh war laghbunden [dvs. lagbjuden] och Laghståndin, dy sadhe dheras köp fast att ståndha, sedan brefuet dher på gifuit ähr wijdare wtuijsa."
(---)
1643 önskar Hans Persson köpa igen ett kvarnställe från Långbro nr. 1, som hans svärfader på sin tid sålt. (---)"


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1609 Makan X:126 Anna Persdotter föds beräknat 1609 Långbro nr 2+, Trönö sn, HÄL 9).
1619 Förlovning N.N. [!] Gustavsdotter+ 1619 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL.  8)
1619 Vittne 1619 Norrala ting, HÄL.  2)
~1620 Bonde omkring 1620 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL.  3)
~1620 Bosatt omkring 1620 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL.  3)
~1635 Sonen IX:63 Erik [!] Hansson föds beräknat 1635 Långbro nr 2+, Trönö sn, HÄL 9).
~1639 Bonde omkring 1639 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL.  3)
~1639 Nämndeman omkring 1639 Norrala tingslag, HÄL.  4)
~1639 Bosatt omkring 1639 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL.  3)
1642 Jordtransaktion 1642-01-28.  5)
1642 Jordtransaktion 1642-09-05 Norrala ting, HÄL.  6)
1670 Död 1670 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL.  3)
1693 Omnämns 1693-04-04.  7)

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)Dombok 1619 för Hälsingland, f. 39r,v, HLA
  
3)Berglöw, Gösta: Opublicerad sammanställning över ägare till hemman i byn Långbro, Trönö sn (kopia av materialet för Långbro nr 2 tillställd i juli 2004)
  
4)Dombok för Hälsingland 1640, f. 70v, HLA
  
5)Dombok för Hälsingland 1644, renoverad, Örebro och Södermanland m.fl.:12, f. 571v, 572r, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
6)Dombok för Hälsingland 1642, f. 162v, HLA
  
7)Trönö C:1, p. 44
  
8)Se Födelse
  
9)Se Död