Personakt

Karl Karlsson Bröms

Barnlärare ("pedagog").

Född:omkring 1659 1)
Vittne i häxprocesserna:1673 Norrala ting, HÄL 2)Karl Karlsson i Ingsta, 14 år, vittnar vid trolldomsrannsakningarna i Norrala den 17 och 18 september 1673:
[Hanzén, 1951, s. 168:] Bland de som anklagar Jon Jönssons i Kolsta dotter Margareta, 20 år, nämns "Carl Carlsson i Ingsta, 14 år" för att ha fört dem. "Margreta nekar alldeles och säger sig aldrig hava varit där utan haver drömt i natt, att hon haver varit i Haga i vakstugu! Barnen säga, att när hennes moder först blev beskyld, haver hon sagt: Gud nåde mig för Margreta!"
[A.a., s. 177:] "Carl Carlsson i Ingsta, 14 år, säger att när hon [dvs. Nils Månssons änka Råggärd i Källene] kommer dit [till Blåkulla], säger hon till Sathan: Gufar, se huru lång rad [av förda barn] jag kommer med. Då säger Sathan: 'Välkommen, välkommen.' då får hon sitta främst. Rågiäl nekar allt stadigt och beder Gud han bevarar sig därifrån." [S. 171:]
 
Bosatt:omkring 1673 Ingsta, Norrala sn, HÄL 1)
Barnalärare:omkring 1688 Norrala sn, HÄL 3)I mantalslängden för Norrala 1688 upptas en paedagogus Karl Bröms, som erlägger mantalsskatt för sig och en icke namngiven hustru.
Omnämns:1690-01-28 4)I visitationsprotokollet som upprättades i samband med ärkebiskop Olaus Svebilius visitation i Norrala pastorat den 28 januari 1690 finns följande text: [LI:1, f. 19r] "Sedermera föredrogh Pastor att een wid Nampn Carl Bröms, som, medan han warit ogifft, tillförene uthi Bondegårdarne, informerat deras barn; men nu gifft sigh, och satt sigh I Socknstufwan, uthan Pastoris wettskap och låf; sällier öhl och Brännwijn. Samma Man förekallades, och tå blef honom förehållit, att så frampt han wille läsa för Socknens ungdom, måste han begifwa sigh uthur Socknstufwan, hwilken är förnembligast upbygd för den orsak, att Pastor och Församblingen ther måtte hafwa sine sammankompster, att nödige ärrender proponera; hälst och medan han beträdes med att han sälier öhl och Brenwijn wedh Kyrkian. Eliest wille Pastor [LI:1, f. 19v] skaffa en ogiftt Persson, som Vngdomen wähl skall kunna informera.”
Omnämns:1701-02-20 Norrala sn, HÄL 5)I protokollet från prostvisitationen den 20 och 21 februari 1701 i Norrala pastorat nämns följande: "Vthi Norala läser en som heter Carl Bröms för ungdomen, och har godt beröm att han är flitig."
Omnämns:1704-02-21 Norrala sn, HÄL 6)I protokollet från prostvisitationen den 21 och 22 februari 1704 i Norrala pastorat nämns följande: "Dessuthan angaf och Carl Carlsson Bröms, som läser för ungdomen, sitt beswär öfwer Föräldrarna, det de icke betro honom sina barn, som är wan wid den sysslan, och har derföre godt loford, uthan skicka dem till andra i Socknen, qwinfolk och ibland, som sielfwa icke kunna sättia ihop en rätt stafwelse. Ehrewyrdige H:r Pastor inquirerar der efter, och Håller Föräldrarna till det, som deras barn nyttigare pröfwas, såsom och tillse, att den, som antagen är af Församblingen till det arbetet, må niuta sitt nödtorfftiga uppehälle derföre."
Fadderskap:1705 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 7)Karl Karlsson och hustrun Lucia ("Lussa"), utan angiven vistelseort, står 1705 som faddrar till Anna (f. 1705-10-02), son till bonden Per Nilsson och hu. Gunborg i Ingsta nr 2.
Fadderskap:1711 Ingsta nr 1, Norrala sn, HÄL 8)"Carl Carlsson Broms; Hans Hust: Lucia N: dåtter" [N markerar att prästen inte visste hennes patronymikon], utan angiven vistelseort, står 1711 som faddrar till Anders (f. 1711-05-22), son till Sven Jonsson och hu. Kerstin Persdotter i Ingsta nr 1.
Bosatt:omkring 1712 Ingsta+, Norrala sn, HÄL 9)Att han står som fadder i de båda hemmanen i Ingsta och i det angränsande Källene indikerar att han då fortfarande var bosatt i Ingsta.
Fadderskap:1717 Källene nr 3, Norrala sn, HÄL 10)"Carl Carlsson" och "Hust: Brita Andersd:r" [sic], utan angiven vistelseort, står 1717 som faddrar till Anna (f. 1717-01-15), dotter till Per Jonsson och hu. Anna Jonsdotter i Källene nr 3.

Familj med Brita Persdotter

Vigsel:1712-11-02 Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen i avdelningen för båtsmansfolk och övriga lyder: "Ingick åter Carol Bröms Ächtenskap, med Amman uthi Prästeg: Brita Pädersdr ifrån Ham(m)arånge Sochn, h(uil)ket skiedde __ 1712. Nov: 2."

Familj med Lucia Olsdotter (~1655 - 1712)

Vigsel: 11)Äktenskapet framgår av Lucias begravningsnotis.

Noteringar

I mantalslängden för Norrala 1694 skrivs i slutet av längden, utan vistelseort, "Paedagogus Carl Bröms", som enbart erlägger mantalsskatt för sin ej namngivna hustru. Vid hans namn står: "man heel ofärdig", dvs. han var själv befriad från mantalsskatt. [Mantalslängd 1694, Västernorrlands län, p. 3783, Riksarkivet]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1659 Födelse omkring 1659.  1)
1673 Vittne i häxprocesserna 1673 Norrala ting, HÄL.  2)
~1673 Bosatt omkring 1673 Ingsta, Norrala sn, HÄL.  1)
~1688 Barnalärare omkring 1688 Norrala sn, HÄL.  3)
1690 Omnämns 1690-01-28.  4)
1701 Omnämns 1701-02-20 Norrala sn, HÄL.  5)
1704 Omnämns 1704-02-21 Norrala sn, HÄL.  6)
1705 Fadderskap 1705 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1711 Fadderskap 1711 Ingsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1712 Makan Lucia Olsdotter dör 1712 Norrala sn, HÄL 12).
~1712 Bosatt omkring 1712 Ingsta+, Norrala sn, HÄL.  9)
1712 Vigsel Brita Persdotter 1712-11-02 Norrala sn, HÄL.  11)
1717 Fadderskap 1717 Källene nr 3, Norrala sn, HÄL.  10)

Källor

1)Se Vittne i häxprocesserna
  
2)Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 167, 168, 177
  
3)Mantalslängd 1688, Västernorrlands län, KA, Riksarkivet
  
4)LI:1, f. 19r, 19v
  
5)LI:1, f. 24r
  
6)LI:1, f. 27r
  
7)C:1, f. 41v
  
8)C:2, uppsl. 79
  
9)Se informationen om övriga händelser
  
10)C:2, uppsl. 73
  
11)C:2, f. 164r
  
12)Se Begravning