Personakt Antavla

XI:14 Karin

Far:XII:27 N.N.

Bosatt:omkring 1604 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1)Karin nämns som änka på hemmanet 1604.
Arvsskifte:1608-11-20 Trönbyn nr 2, Trönö sn, HÄL 2)Hon utfärdar 1608 den 20 november ett intyg om arvsskifte mellan henne och hennes släktingar: "Bekennes migh H.v Karinn S[alig] Hans Pederssons efterlatne Änckia j Remstadh medh Sampt mine Söner Peder Hansson och Oluf Hansson att Jagh vthi Min S. Mans lifstijdh hafuer vthaff min Faderbroder Erligh Mickill Larrsson j Trönebyn Anammat och vpburitt för all Deel vthi Hws och Jord som migh till Arfs Efter min S: Fader tillfallitt war, Liggiandes j for.ne Tröneby. Och är nu så myckitt vthi Åthskillige tijdher vpburitt. Ett Sölfstoop och en Skedh om Tolf lodh. Jtem, sex T.r Tieru för Sex dalr pngr. En half Tna Salt för Siw mark pngr. Enn Hatt för tw mark. Änn twå Skedher om Fem lodh 1. Quintin. Jtem Pngr twå Dalr. Summa adherton Daler 1/2 mark. Och nu på dette Datum en Skedh om trij lodh. [I marginalen är senare tillagt: "Jtem ännu på nytt tw daler. Åhr 1620 den 9. Novembris ähr gifwuitt j Stillo"] Och efter Jag så aldeles wel förlickter och afstältt ähr, hafwuer jag mz mine Söners Samptycke godwilligen bejakat och bewilliadt honom och hans Arfwuingom Samma Jordelott och honom mz alle de tillaghor som den till aff Ålder leghatt hafwuer nyttia och bruka för en Ewerdelig Oklandradt eghendom. Såsom och tillstår honom här vppå, När honom Synes Dombreff tagha. Wittnessmän här vthöfuer, ähre Wellärde Her Joen j Remstad, Lass Kaelbiörsson och Hans Andersson i Alij, Och Oluf Mickilsson i Ringa. Att Så vthi Sanning ähr setter jagh Min Mans bomerke, Sampt wittnennes som gifne ähr här nedhan vnder. Datum then 20 Novembris Anno etc 1608".

Familj med XI:13 Hans Persson

Barn:
X:7 Per Hansson (- ~1652)
Jon Hansson
Lars Hansson

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1604 Bosatt omkring 1604 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1608 Arvsskifte 1608-11-20 Trönbyn nr 2, Trönö sn, HÄL.  2)
~1652 Sonen X:7 Per Hansson dör omkring 1652 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 3).

Källor

1)Mantalslängd, Hälsinglands handlingar 1604:7, KA, Riksarkivet
  
2)Gårdsarkiv för Trönbyn nr 2, ägt av Martha Wandin, Pl. 8193, 826 95 Trönödal (fotostatkopia hos Urban Sikeborg, Sollentuna)
  
3)LI:1