Personakt Antavla

Brita Olsdotter Krok

Far:X:301 Olaus Jonae Chrochius (1560 - 1641)
Mor:X:302 Cecilia (- 1641)

Född:prästgården+, Norrala sn, HÄL 1)
Omnämns: 2)Jon Persson i Remsta nr 2 trädde fram vid tinget den 26 januari 1657 om ett byte som salig underlagmannen Lars Källbjörnssons änka Brita Olofsdotter gjort den 17 juli 1649 med hans svärfar Per Hansson om den ängsgjord i Korsänget som skulle delas lika mellan dem och som Per Hansson fått lov att inlösa i förtid.
Bosatt:omkring 1648 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 3)
Arvsskifte:1650-05-04 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Följande bytesintyg ingår i det gamla gårdsarkivet för Stornärby: "Bekännes oss vndertäckadhe [sic] att ij på vnderskreeffne Dato wore kalladhe aff dygdesamma Matrona Hustro Brijta i Åkre, och Wnderlagman Wel:e Lars Larsson i Närby, att vpgåå och medh stångh aff mäta någon Jordh som hennes barn skulle hafwa till att fordra ifrån Närby till Åkre Nämbl. 4 Mååll 15 1/5 deel fampn Jordh. Så witne wij her emott att emellan be:te H.v Brijta och Lar [sic] Larsson war sådant aftaall för än Jorden upgicks att Aldenstundh Sädesstijden tillstundadhe och inte beskiedh kåm ifrån Bröderna Wel:e Jonas Larsson och Wel:te Erich Larsson, Nämbl. att Wel:te Lars Larsson medh en godh willia --- [otydligt ord p.g.a. skadad marginal] h:ro Brijta effter hännes begäran trehörningen och dedh lilla fyrkantige styckiet mz dess renar mit i dickiet uthj dhet wästra åhrs sädhe som efter stångh och Mååll håller __ 4 Mål och 9 1/2 fampn, dher medh hon lät sigh welbenöija, Effter hon Jorden fick i godh lag, emot andra styckien i samma åhrs sädhe. Och bleff så förordnat dhem emillan att hon samma Jordh till behageligh tijdh behålla skall, så länge Dem emillan welstämber. Och dherföre hålla gärdsgården widh macht som skillier bäggie åhr säden åth ifrå tompten under till ledet i Alijs Sualen. Och sädan måge dhe laga sin emillan som dhe bästkunna förlijkas om. Nu att dhe såledhes sin [sic] emillan afhandlat hafwa och aff oss Jorden wpgången ähr, betyge wij her vnder medh wåra Nampn och Sedwanlige bomerkien. Actum Närby dhen 4 Maij (1)650. Olof Månsson, J Kålstadh [bomärke] Olof Erichsson J Söderhampn. [bomärke]".

Familj med Lars Källbjörnsson (~1582 - ~1647)

Vigsel:efter 1623 Norrala sn+, HÄLLars Källbjörnssons första hustru anges ha dött 1623 (se hennes personakt).

Barn:
Erik Nerbelius (~1627 - 1691)
Cecilia Larsdotter Nerbelia (Nerbelius)
Helena Larsdotter Nerbelia (Nerbelius) (- 1672)
Jonas (Jon) Larsson Nerbelius
Sara Larsdotter Nerbelia (Nerbelius)

Noteringar

I U. Sikeborg: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 166, sägs om henne (källhänvisningarna är här utelämnade):
"Lars Källbjörnssons änka Brita fick 1648 29/4 Kungl Maj:ts brev på livstids frihet för Åkre om 14 öresland och 4 1/2 penningland p g a makens långliga och trogna tjänst, där hon sedan var bosatt. Hon uppbjöd 1654 sin del av hemmanet Borg första gången. 1670 skänkte hon till kyrkan 4 daler vid sin avfärd till Härnösand, där dottern Helena bodde."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1560 Fadern X:301 Olaus Jonae Chrochius föds 1560 prästgården+, Norrala sn, HÄL 5).
~1582 Maken Lars Källbjörnsson föds beräknat 1582 Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL 6).
>1623 Vigsel Lars Källbjörnsson efter 1623 Norrala sn+, HÄL.
~1627 Sonen Erik Nerbelius föds beräknat 1627 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 7).
1641 Fadern X:301 Olaus Jonae Chrochius dör 1641 prästgården, Norrala sn, HÄL 5).
1641 Modern X:302 Cecilia dör 1641 prästgården, Norrala sn, HÄL 8).
1646 Brodern IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) dör 1646 prästgården, Norrala sn, HÄL 9).
~1647 Maken Lars Källbjörnsson dör omkring 1647 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
~1648 Bosatt omkring 1648 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1650 Arvsskifte 1650-05-04 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1672 Dottern Helena Larsdotter Nerbelia (Nerbelius) dör 1672 Härnösand, ÅNG 11).
1691 Sonen Erik Nerbelius dör 1691 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 7).

Källor

1)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 165f
  
2)Dombok för Hälsingland 1657, renoverad, Gävleborg: 6, f. 296v, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
3)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 166
  
4)Gårdsarkiv för Närby nr 1, Norrala, i Långvinds bruks arkiv, Enskilda arkiv A93, 1679-1927, F3:3, HLA
  
5)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 162ff
  
6)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 191
  
7)Se Begravning
  
8)Se partnerns personakt
  
9)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168ff
  
10)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 192
  
11)Bucht, Gösta: Härnösands historia, d. 1 (Härnösand 1935), s. 366