Personakt Antavla

Jon [!] Larsson

Bonde.

Far:Lars [!]

Övrigt tingsärende:1564 Norrala ting, HÄL 1)Utdraget ur domboken lyder, enligt maskinskriven avskrift av framlidne Sven Persson i Ringa, Norrala: "Utdrag av Häradsrättens Dombok, hållen vid Laga Höstetinget med Norrala Tingslag, på Gästgivaregården uti ---Skale den 19. September 1765. S.D. Jon Andersson N.o. 1. i Remstad, Erik Larsson N.o. 1. Erik Olofsson N.o. 2. i Berge, Olof Persson N.o. 1. i Snarböle, Lars Eriksson N.o. 1. i Arklo, samt gamla och unga Sven Erikssöner N.o 1 i Åkre, Norrala Socken, Kärade till sin Skogboägare Lars Eriksson N.o. 2. i Remstad, med påståendet att visa med vad skäl han vill undantaga och utan revning vid den av dem samteliga begärda Skogbo delning behålla det så Kallade Skobonäset ----emellan Öster och Väster Losjöarna beläget och med deras samfälda Skogstrakt sammanhängande, samt att det må till delning upptagas, där ej dess hemman drager för särskild skatt. [ - ] Lars Eriksson och dess Fullmäktig Vällagfarne Olof Warg uppviste 2.ne gamla Dombrev i Huvud skrift, bägge av Under Lagmannen Lasse Nilsson utivna, det förra av År 1564. av innehåll, att vid en syn emellan per Eriksson och Kjällbjörn i Remstad samt deras värderparter Jon Larsson i Ale [nr 2] och Björn Larsson i Källorne [nr 2] om att Bodestället benämt Skoboda, vilket Björn ej släppa ville efter, han miste allan den del, nämligen en fjärdepart uti Remstad Hemmanet, hava Synemännen ej annat med rättvisan finna kunnat, utan Per och Kjällbjörn med en allvarlig dom dömt dem till samma Skoboda efter de hava vunnit jorden tillförene som till samma Bodeställe lytt haver efter Mandatet: Det senare av År 1568. -----vari förmäles, att Per Eriksson och Esbjörn Eriksson i Remstad på Tinget i Norrala Kommit för Rätta och talat till Björn Larsson i Källone och Jon Larsson i Ale om Skoboda Bodeställe, som liggandes är mitt i deras Byeskog, och efter Björn och Jon hade tillförne utbytt av Pers och Esbjörns gård en fjärdepart, både i åker och äng som var deras arv, så dömde Rätten efter Kongl. Majts. Mandat förenämnde Bodeland under Pers och Esbjörns gård igen, och de andra till penningar, vid det straff som Lag utvisar. Och emedan dessa brev vittna, att Lars Erikssons Skogboegare, som Kära, aldrig haft del i detta Bodeland, vilket från andra är vunnit; och de ej eller någontid påstått däruti del, men Lars Erikssons Hemman i den övriga Skogen haft i alla tider med de Kärande lika del; ty påstod Lars med sin Fullmäktig att ock hedanåt enskilt behålla detta Bodelan. [ - ] Jon Andersson och Olof Persson Fullmäktige för de övriga, vidkände väl att Lars och dess förfäder, så mycket dem veterligt är, enskilt nytjat Skobo, men där ej någon särskild skatt därföre betalas, yrkade de att det borde komma med under delning, efter Svarandens Hemman vill som tillförne njuta med dem del i den samfälta Bye och Hjälpskogen. [ - ] Avsades. Häradsrätten har av 1564: och 1658. Års Dombrev inhämtat, att Skobo Bodeland blivit under tvist med Ale och Källone män tilldömt dåvarande Åboers Per och Kjällbjörn eller Esbjörn Erikssöners gård i Remstad, samt av de Kärandes vidkännande, att de ej annat veta annat än att Skobonäset alltid lytt under Svarandens Hemman, och att åboerne på det samma icke dess mindre njutit lika del med de Kärande uti deras samfälta By och hjälpskog; Varav Svarande Fullmäktige velat leda, att Remstad Hemmanet på ett eller annat sätt blivit enskilt ägare av den omtvistade Skogen, och att de Kärande för den skull nu icke mer än deras förfäder kunna skäligen tillägna sig däri del. Dock likväl och alldenstund Rikets Lagar aldrig medgivit att utan skatt njuta någon egendom, och i denna Landsort varit i äldre tider vanligt, att jord blivit lagd till ett ifrån andra Hemman, och det således gäller Lars Eriksson lika, om han skattar för jord, som av ålder hört Remstad till, eller för 200. år tilläventyrs Kommit ifrån andra Byar, utom vilken jord dess hemman icke blivit skattlagt till den ränta det nu drager: för den skull prövar Härads Rätten skäligt, att Skobo Bodeland bör vid den äskade Skogsdelningen upptagas lika med Skoglagarnes övriga ägor, och alltsammans efter öre och örtug =öresland. dem emellan delas. [ - ] Lars Eriksson likväl obetagit, om han så åstundar, att på den lott dess Hemman tillfalla bör, i anledning av Kongl. Förordningen N.o. 5. April 1757. Detta Bodeland behålla. [ - ] År och dag som förr skrevne. På Härads Rättens vägnar Svante Myrin." KOMMENTAR: De kärandes patronymikon och den jämna arvsandel om en fjärdedel i Remsta-hemmanet som Björn Larsson nämner indikerar att de var nära släkt. Den bonde Källbjörn Eriksson i Remsta nr 2 som nämns 1564 övertar senare Jon Larssons hemman i Ale, vilket styrker att där fanns ett släktsamband.
Övrigt tingsärende:1568 Norrala ting, HÄL 2)
Bosatt:till 1569 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Jon Larsson nämns som bonde i Ale i den tidigaste längden, hjälpskattelängden från 1535 [Gärder och hjälper, Strödda äldre räkenskaper t.o.m. 1630, KA]. Han skrivs sista gången för hemmanet 1569 [tiondelängd i Hälsinglands handlingar 1569:9, KA]. (Hemmanet brukas sedan 1570 och 1571 av Lars Eriksson från Remsta nr 2 innan det övertas av Källbjörn Eriksson, också från Remsta nr 2.)
Bonde:till 1569 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 4)

Noteringar

Att en släktskap fanns mellan familjerna i Ale nr 2 och Remsta nr 2 framgår också av att Källbjörn och Per omkring 1575 delade jorden under Jon Larssons hemman mellan sig som ett "broderbyte" - jämför personakt för Per Hansson (d. ca 1652) i Remsta nr 2.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1564 Övrigt tingsärende 1564 Norrala ting, HÄL.  1)
1568 Övrigt tingsärende 1568 Norrala ting, HÄL.  2)
<1569 Bosatt till 1569 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
<1569 Bonde till 1569 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)

Källor

1)Gårdsarkiv för Remsta nr 2, Norrala, ägt av Hans Karlsson, Remsta 3486, 826 94 Norrala (2005): Utdrag och dombrev ur Norrala häradsrätts dombok 1765-09-19
  
2)Se Övrigt tingsärende
  
3)Skattelängder för Norrala sn
  
4)Se Bosatt