Personakt Antavla

Erik Jonsson

Bonde.

Mor:Brita

Bonde:omkring 1676 Trönbyn nr 4, Trönö sn, HÄL 1)
Vittne:1676-01-26 Söderala ting, HÄL 2)Vid Söderala ting 1676 skrevs följande in i domboken [Dombok för Hälsingland 1676, Söderala ting den 26 och 27 januari, p. 4-6, HLA]:
"Ländsman Per Swärkilsson angaf hurussåsom en bondhe ifrån Tröne Sochn, Erich Jonsson i Trönebyn hafwer näst förledne d. 8 Januarij blifwit warse, enärh han medh sin Modher hustro Brijta kom resandhe ifrån Norrala Sochn och ärhnat begifwa sigh till Lussne bruk att förtiena något medh kiörtzell och enähr han kom in emoth Berss gårdarne oppå backan wijdh åkeren, fann han dher liggiandhe Straxt wijdh Ängen en gammal Piga, som han kundhe förstå, emedan hon ingen hatt wthan allenast en lijten Mössa hadhe på hufwudet, Stadnandes så hästen och stegh af ängen derest Pigan lågh, fattadhe wthj henne, intet annat tänkiandes är hon skulle legat och sofwidt, [p. 5:] Men fa(n)n henne dödher, straxt begaf han sigh derifrån och till Byn, och i wägen träffadhe Oloff Persson i Berga, hwilka åher följdess åth och b--ge den dödha, skickandes effter Nämbdemannen Erich Hindersson i Kinsta, Oloff Jönsson och Oloff Nilsson i Berga, huilka funno dhen dödha liggiandes wijdh öppen medh en lijten Matsäck wthj handen som war öfwerdragen medh en dehl aff öfwerdehlen, och i den andra handen hadhe hon ett stycke bördh, Hwilka straxt hafwa låtit föra dhen dödha till byn, hwarest dhe dhen dödha synt hafwa och kundhe --- [otydligt, inskjutet ord] Synemännerne tryggast[?] medh Edh holla, dhen dhe och tillbödho sigh praestera att hon intet af --- [otydligt ord] handhe warken[?] ähr afleden, aldenstundh på hennes kropp intet dhet ringaste Sår eller blånad war funnet, allenast hafwer dhen dödha warit något blodigh på dhen wänstra handen medh hwilken hon hafwer strukit sigh under näsan som dhe understå kunna. Och som ingen wiss kunskap hittades hwarifrån dhen dödha kommen war fast en dehl förmente --- [otydligt inskjutet ord] wara kommin ifrån Wästerbothn, en dehl från Niutånger, men i Tröne skall hon sagdt sigh wara född i Ofwanåker derföre kundhe icke eller någon wetta hennes Nampn angifwa.
Erich Jonss Modher Hustro Brijta i Trönebyn en alfwarsam Qwinna bekiändhe dhet bemelte Piga hafwer warit i Juhl helgen wthj Tröne Sochn och tigdt sigh föda och dhen tijden klagat [p. 6:] sigh mycket ondt i Bröstet, och som hon intet wijdare beskied hadhe om dhen gambla Pigan att berätta wthan Nampn gaf Waste Giöstasons tienste drängh i Dagelösa Erich benemd som skall wara född wthj Ofwanåker, hwilken nu eij tillstädes war, dy blef han af Rätten effterskickat att giöra pastori Wnderwissningh om hennes Nampn hwilken skall berättat, tå han kom tillstädes att hon war född i Ofwanåker." [I marginalen finns en otydlig notering:] "Tå hon skall iordsättias och --- företalde omständigheter ---".
 
Bosatt:omkring 1696 Trönbyn nr 4, Trönö sn, HÄL 1)

Familj med ?

Barn:
VIII:233 Jon Eriksson (- 1723)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1676 Bonde omkring 1676 Trönbyn nr 4, Trönö sn, HÄL.  1)
1676 Vittne 1676-01-26 Söderala ting, HÄL.  2)
~1696 Bosatt omkring 1696 Trönbyn nr 4, Trönö sn, HÄL.  1)
1723 Sonen VIII:233 Jon Eriksson dör 1723-02-14 Trönbyn nr 4, Trönö sn, HÄL 3).

Källor

1)Se Vittne
  
2)Dombok för Hälsingland 1676, Söderala ting den 26 och 27 januari, p. 4-6, HLA
  
3)Trönö C:1, p. 74