Personakt

Erik Nilsson

Bonde.

Jordinnehav:till 1614 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Jordtransaktion:1614 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 2)Köpebrevet, som ingår i det gamla gårdsarkivet för Närby nr 1, lyder: "Bekennes iagh Erich Nilsson i åkre Vthj Nåralla Socken och här med gör Wetterligit thet iagh haffuer mädh Min hustrus råd och Samtyckio Vplåthit och Sållt min Hustrus Närskylde frände Wällacktat Lars Kielbiörssonn i Stoor Närby all Dhenn Jordh och huus som henne ther äffter Sinne Salige förälldrar i förb[.]te Stornärby Arff haffuer och ther nu quert[?] Liggiandes ähr Nemligh halff Sextonde mååll Oräcknandes the Säx Mååll som Erich i närby tillförende af min hustrus Jord bekomidt haffuer och haffuer iagh therföre opburit försth ett Engh benempdt Sundsänge som håller Sex gillingstadh räknat för trij mååll ther till gådt Smit Silff femtijo Lodh Wthj Wäno gåffuor Päning(a)r __ 3 dal[.]r för huus pänning[.]r tretton dal[.]r thette i godhe redo och fulle förnöjningh bekenner iagh wara wpburit och wäll öffuertallet. och Strax Samma Päning(a)r och Self inLagt i åkers hem(m)anet till Saligh Mårtten Olofsons Syskons wttbetalningh och effter Samma Jordh ähr wtträknat effter tuenne Mååll och prof som och Sielfue Skattboken wttuisser och wij effter wår egen willie wäll betallte ähre äffter som förreskrefuet ståår afhände wij oss och alle wåre äffterkom(m)ande Arffuinger för:ne huus och Jordh medh skogh och fiskeuathen Sampt alle the inlagor ther wnder Legat haffuer och ähn till Läggias kann, och thet alt till ägne Lars Kielbiörsso(n) hans Hustru effterkom(m)ende Arffuingar födde och Ofödde till Euärdelige egor Niuthe och Behålle skolle tagandes ther Dom bref på när honom synnes Wittnesmän Pälle pärssonn i Fårs Länsman Hans Andersson i Allij Suen Jonssonn i Kolstadh lars Larsson i Ringa Anders Jonssonn i Remstadh Oluf Månssonn i Snarbölle Till wisso wunder mit, Sampt witnemännernes Bomärkien och Signäther och effter wij icke alle hafue Signäter begärer wij Wällacktat Mans Lars Mårtenssons Landsskriffuares Signäthe Här wnder Datum N--- Martii Åhr 1614." [Den nedre delen av dokumentet, med sigill och bomärken, är uppvikt i den fotostatkopierade kopian från landsarkivet och skymmer delvis den sista raden.] Brevet avslutas med två sigillavtryck och sex bomärken.
Bosatt:omkring 1614 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 1)

Familj med Brita Persdotter+


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
<1614 Jordinnehav till 1614 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1614 Jordtransaktion 1614 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
~1614 Bosatt omkring 1614 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)

Källor

1)Se Jordtransaktion
  
2)Gårdsarkiv för Närby nr 1, Norrala, i Långvinds bruks arkiv, Enskilda arkiv A93, 1679-1927, F3:3, HLA