Personakt

Magister Erik Ekerström

Collega scholae, komminister. Blev högst 50 år.

Född:1739 Gävle, GÄS 1)
Prästvigd:1764 1)
Amanuens:från 1764 till 1768 Domkapitlet, Uppsala, UPP 1)
Konrektor:från 1776 till 1777 Hudiksvalls skola, Hudiksvall, HÄL 1)
Collega Scholae (lärare i kollegium):från 1777 till 1782 Hudiksvalls skola, Hudiksvall, HÄL 1)
Komminister (Kaplan):omkring 1784 Idenors sn, HÄL 2)
Död:1789 3)

Familj med Anna Kristina Forsslöf Engman (1742 - )

Lysning:1784-08-15 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 4)Lysning skedde den 15 augusti 1784 i Norrala kyrka "emellan Collega wid Trivial Scholan i Hudickswall och Comminister i Idenor Ärewördige och Höglärde Herr Magister Eric Ekerström, samt Herr Probstens i Norrala Enkedotter, Ädla och Dygderika Fru, Anna Christina Forsslöf uti Storby Idenors Sockn."
Vigsel:1784-08-19 prästgården+, Norrala sn, HÄL 5)Vigselnotisen med datumet den 19 augusti 1784 lyder: "Collega Scholae och Com(m)inister i Idnor Magr Eric Ekerström och Enkan, Fru Anna Christina Forsslöf."

Noteringar

Arvidsson skriver i sin historik över Hudiksvalls trivialskola om honom bl.a: "När Brantström 1777 befordrades till kyrkoherde, utnämndes Eric Ekerström till collega intermedius och sacellan i Idenor (prot. 9.10 och 6.12). Han var son till en timmerman i Gävle och född 1749, Student 1761 ägnade han sig åt juridiska och ekonomiska studier och anställdes som amanuens i domkapitlet 1764 samt prästvigdes följande år. Från amanuenssysslan avsattes han 1768, enligt herdaminnet på grund av vårdslöshet. Han tog emellertid magistergraden 1770. Läsåret 1774-75 finner vi honom i Hudiksvall, dels som adjunkt hos kyrkoherden Justus, dels som tillfällig vikarie i klass 3, där eljest Justus' son uppehöll vikariatet. Under detta läsår har han också i början av vårterminen vikarierat för Sundström i klass 4. Följande läsår har Ekerström tidvis vikarierat för den sjuklige nye konrektorn Sepelius, och efter dennes bortgång i början av höstterminen 1776 erhöll han förordnande att uppehålla konrektors undervisning. Förordnandet förlängdes att gälla även vårterminen. Hösten 1777 blev han ordinarie kollega. Från 1782 är hans tjänstgöring mycket oregelbunden. I januari d. å. begärde han tjänstledighet för att hjälpa sin 80 år gamle fader samt avlägga pastoralexamen. Läsåret 1784-85 var han tjänstledig från lärartjänsten under motivering, att han behövde vårda sin hälsa och sköta prästtjänsten i idenor, där han nu skulle bosätta sig, sedan han där ingått ett fördelaktigt gifte (prot. 1.9.1784, skrivelser från Ekerström och Scherdin-Qvist 24.8.1784). Vikarie var utnämnde collegan i Gävle Jakob Tannberg (sedermera ord. lärare i Hudiksvall). Även vårterminen 1787 och läsåret 1787-88 var han tjänstledig, men nu av en allvarligare anledning. Han tycks vid denna tid ha varit utpräglad alkoholist, och då ärkebiskopen strax före 1787 besökte Hudiksvall, höll [s. 334] han förhör med Ekerström, som emellertid förnekade det mesta som lades honom till last. Enligt domkapitelsprotokollet 19.1.1788 hade emellertid 'flera Idenors soknemän' inkommit med skrivelse, vari Ekerström anklagades för fylleri i tjänsten, misskötande av församlingen och felaktigheter utom tjänsten. Domkapitlet tillsrkev landshövdingen, process inleddes mot Ekerström, som sommaren 1788 avstängdes från sina tjänster, och till sist dömdes han av Svea hovrätt till avsättning. Avsättningen blev definitiv 1789 (prot. 25.11). Ekerström, som inkallats till domkapitlet men inte kunnat anträffas, har synbarligen vid denna tidpunkt hamnat i djup misär. Enligt läroverksmatrikeln avled han 1789. - Från vårterminen 1787 uppehölls Ekerströms undervisning av Petrus Hazelius." [Arvidsson, Stellan: Hudiksvalls läroverks historia 1650-1800 (Hudiksvall 1951), s. 333-334]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1739 Födelse 1739 Gävle, GÄS.  1)
1742 Makan Anna Kristina Forsslöf Engman föds 1742 Hille sn+, GÄS 6).
1764 Prästvigd 1764.  1)
>1764 Amanuens från 1764 till 1768 Domkapitlet, Uppsala, UPP.  1)
>1776 Konrektor från 1776 till 1777 Hudiksvalls skola, Hudiksvall, HÄL.  1)
>1777 Collega Scholae (lärare i kollegium) från 1777 till 1782 Hudiksvalls skola, Hudiksvall, HÄL.  1)
~1784 Komminister (Kaplan) omkring 1784 Idenors sn, HÄL.  2)
1784 Lysning Anna Kristina Forsslöf Engman 1784-08-15 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  4)
1784 Vigsel Anna Kristina Forsslöf Engman 1784-08-19 prästgården+, Norrala sn, HÄL.  5)
1789 Död 1789.  3)

Källor

1)Arvidsson, Stellan: Hudiksvalls läroverks historia 1650-1800 (Hudiksvall 1951), s. 333
  
2)Se Lysning
  
3)Arvidsson, Stellan: Hudiksvalls läroverks historia 1650-1800 (Hudiksvall 1951), s. 334
  
4)Lysningsbrev, Norrala HV:2 (1776-1804), HLA
  
5)C:4, f. 98v
  
6)Hille AI:3, husförhörslängd 1776-1778, uppsl. 74