Personakt Antavla

Johannes Modinus

Komminister.

Far:Laurentius [!] Magni Kolstadius Modinus (- 1649)
Mor:Karin Matsdotter

Född:prästgården, Mo sn, HÄL 1)
Student:1630 Uppsala universitet, Uppsala, UPP 2)
Prästvigd:1638 2)
Komminister (Kaplan):från 1638 Mo och Rengsjö pastorat, HÄL 2)

Familj med Brita Larsdotter (Schalin)

Vigsel: 3)

Barn:
Katarina Johansdotter Modina (Modinus) (~1640 - 1708)
Ingrid Johansdotter Modina (Modinus)

Noteringar

I Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 710-713, anges om kyrkoherden Laurentius Erici (Schalin) i Söderala dotter Britas familj och ättlingar (kommentarerna inom klammer är Grapes egna; korrigeringssymbolen har jag ersatt med 'ska vara:'):

"III: Classen
Brigita Lars Dotter Schalina, blef gift med V. D. Commin: uti Mo och Rengsjiö, H. Johan Modinus, och hade med honom 2 döttrar, Catharina och Ingerid;

1: Catharina Johans Dotter Modina, blef III: gånger gift,
I: först med Carl Erasmus Modin, ägandes med honom en Son.
a: Carl Carlsson Modin, som hade Maria Duhan till hustru och med henna 2: Söner:
1: Petrus Modin, V. D. Comm:
2. Carl Modin
II: sedermera med Johannes Hare, hafwandes med honom 6: st: Barn:
a: Brigita Hara, gift med LensMan Pär Sverdkilsson i Skali uti Söderala Sokn. theras Barn äro thessa: ---
b: Sara Hara och c: Johannes Hare, dödde ogifte.
d: Karin Hara blef gift med Johan Larsson i Norbo af Skog Sokn; Barnen äro: 1. ... 2. ...
e. Ingerid Hara blef Leutnant: And: Wjkmans hustru, och ägde thessa Barn, förutan döda näml.
1: Idda [sic] Caissa. 2: Juditha. 3: Johannes. 4: Inga.
f. Anders Johansson Hare blef död ogifter.
[s. 711:]
III: Sist blef Catharina Modina gift med Lensman Jacob Niure i Mo Sokn, til hans förra gifte; ägandes med honom
1: Eric Jacobsson Niure, gift med Lensmans Johan Engmans dotter i Enånger ... Engman, och hade med henne ... st: Barn, för än han afled ...; näml.
a: Jacob Niure, gift 1733 med ...
b: Christina

2: Ingerid Johans Dotter Modina, blef gift med Cronobefal.n och sedermera Borgmästaren i Söderhamn Anders Pädersson Gris; ägandes med honom 7: st: Barn, näml.
I: Johan Andersson Gris, Landsskrifware uti Hels: Södra Contract gift med borgare dottren i Söderh: ...
II: Petrus Andersson Gris [Hm. (dvs. det gamla herdaminnet för ärkestiftet) Pehr Grise] blef Mag: i Upsala 1691; sedan Ven: Consist: Eccles: Notaroius, och sist kyrkoherde uti 17[09] Oggelbo, hwarest han afsomnade 1718 ägandes med sina hustru Engelborg [Hm. Engel] Svebilia, Archiebisk: D. Olai Svebilii Broders dotter intet barn, som [ska vara: hon] blef död, 1735, uti Bergsiö Sokn, hwarest hon warit hade hos sin ogifta broder Capitain wid Helsinge Regemänte Lars Svebel.
III: Hans Andersson Gris [Hm. Grise]. /: född 1668 :/ blef Präst 1694. och kyrkoherde, först 1699: i Järlåsa Församling, efter sin Swärfader H.r [Laurent.] Pontelius; och sedermera P. i Närtuna 1721 [Hm. 1720], äfwen wäl ther efter honom, ägandes med sina hustru [Magdal. ska vara: Anna] Pontelia 13: st: Barn: näml.
1: Anna Greta Gris. 2: Lars. 3: Anders. 4. Virgina Ingrid. 5. Hans. 6: Maria Christina. 7: Sophia Christina. 8: Petrus. 9. Henning. 10: Julius. 11: Maria. 12. Ulrica. 13: Lars.
Om hwilka alla utförl. skrifwes i Bihang: V: Fl. om Gris: famil: N: III.
IV: Lars Andersson Gris, Skeppare och Handelsman uti Stockholm, gift med Sara Verfving 1702, Lensmans dottren i Boldnäs; hafwande tilsaman intet barn, när han afsomnade Efter L: Grises död gifte sig Enkan med Nils Vikengren i Stockholm 1727. /: Nils Vikengren BorgM: i Söderhamn :/
[s. 712:]
V. Anders Andersson Gris Råd- och HandelsM: i Söderhamn hans hustru war Elisabeta Lund, barnfödd i Ångerman[land]
VI. Dorothea Anders Dotter Gris, gift med Jonas Flyman Borgaren i Söderhamn; och hade med honom, för han dog i Riga 1709; och hon i Stockholm 1710, 3 Barn, dock allenast en Som som lefde efter them:
a: Andreas Cederhamn, född 1692 gift 1721 med Anna Peders D.r Gammal, warandes nu Borgare i Sundsvall; Barnen äro:
a: Peter, född 1722.
b: Anders, född och död 1723.
c: Lars, född 1725.
d: Margareta Dorothea Cederhamn, född 1727; död 1729.
e: Mauritz född 1732, död 1733.
VII: Brigita Anders Dotter Gris, blef död ogifter.
Om Borgm: Anders Gris senare gifte med Margareta Portuna och theras 3: Barn se Bihangets V: Flock. - N: II. 1: 2: 3: om Grise Familien."
Se också Anders Grapes kompletteringar till dessa uppgifter på s. 939-940.
---
Lars Nylander skriver om Katarina Johansdotter Modinas första föregivna äktenskap med Karl Erasmus Modin: "Den förste, Karl Erasmus Modin, kan inte beläggas i källmaterialet (redan det dubbla förnamnet ger sken av att han är felplacerad av Broman). Anders Grapes identifiering (Broman II sid 939) att Karl Erasmus och Katarina Johansdotters förmenade sonson, 'Petrus Modin, V.D. comminister' kan ses som identisk med den Petrus Modin som 1711-1719 var komminister i Hälsingtuna är felaktig. Grape hänvisar till herdaminnets uppgift att Modin skall vara född i Mo 'af bondfolk', men herdaminnet avser byn Mo i Hälsingtuna och inte socknen Mo. Katarina Johansdotters andra man – eller snarare första – var Johan Andersson Hara (---) Den tredje mannen var Jakob Niure, död 1723 på Löten." [Nylander, Lars: "Släkten Schalberg från Söderala", Släkt och Hävd 2001]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1630 Student 1630 Uppsala universitet, Uppsala, UPP.  2)
1638 Prästvigd 1638.  2)
>1638 Komminister (Kaplan) från 1638 Mo och Rengsjö pastorat, HÄL.  2)
~1640 Dottern Katarina Johansdotter Modina (Modinus) föds beräknat 1640 prästgården+, Mo sn, HÄL 3).
~1644 Systern Ingrid Modina (Modinus) föds beräknat 1644 prästgården, Mo sn, HÄL 1).
1649 Fadern Laurentius [!] Magni Kolstadius Modinus dör 1649 prästgården, Mo sn, HÄL 4).
1691 Systern Ingrid Modina (Modinus) dör 1691 Söderala sn+, HÄL 5).
1708 Dottern Katarina Johansdotter Modina (Modinus) dör 1708-07-05 Löten, Kyrkbyn nr 6, Mo sn, HÄL 6).

Källor

1)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 274
  
2)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 939
  
3)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 710
  
4)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 273
  
5)Se Begravning
  
6)Nylander, Lars: "Släkten Schalberg från Söderala", Släkt och Hävd 2001