Personakt Antavla

Brita [!] Jonsdotter

Blev ca 82 år.

Far:Jon

Född:beräknat 1713 1)Hon har kanske koppling till Trönö sn, eftersom bonden Olof Jonsson i Fly i Trönö står som förmyndare för hennes dotter Ingrid. (Se Arvsskifte.)
Bosatt:omkring 1748 Orsten, Trönö sn, HÄL 2)
Bosatt:från 1748-10-16 Svarven, Norrala sn, HÄL 3)I avdelningen för födda, på uppslaget för "Cronobåtsman wid 16 Rotan", skrivs "fördubl. Båtsman Jonas Moberg hust. Brita Jonsdotter" - med noteringen "postea Snar" (dvs. därefter Snar, som var namnet för de ordinarie båtsmännen i samma rote) - i samband med barnens födelse (1749-1754). - I bilagan över "Födde 1754" till husförhörslängden detta år anges i tabellform att "Jonas Snar" i Svarven den 24 juli fått en son "Jonas".
Fadderskap:1762 Vad nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4)"Båtsman Jonas Snar" och hans ej namngivna hustru, utan angiven vistelseort, står 1762 som faddrar till Brita (f. 1762-01-23), dotter till Lars Mickelsson och hu. Brita Grelsdotter i Vad nr sub 1.
Straffad/dömd:1772 5)Sist ministerialboken C:3 för Norrala finns avdelningen "Förtechning Vppå de Delinqventer som efter Härads-Rättens Domar stått Kyrckio-Plicht". Längden omfattar både Norrala och annexförsamlingen Trönö. Där upptas: "[Socken/By:] Norala [Delinkvent:] Afskjed: Båtsm: Jonas Snar, och dess Hustru Britha Jonsdotter" [Orsak etc:] satt 1772 om sommaren i Stocken, efter Häradsrättens dom; Han 3 Söndagar och Hon 2.ne."
Straffad/dömd:1776-11-03 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 6)I domboken från Norrala häradsrätt den 3 november 1776 noteras:
"§. 53:
S.D. Till detta Ting hade Afskedade Båtsmannen Jon Snar låtit instemma sin Hustru Brita Jonsdotter, i det påstående, det måtte hon, som i stället för att wederbörl.n biträda honom i deras hus hållning, skall öfwergifwit honom och uppehålla sig på flera ställen nu inom, nu utom Norrala Sokn, och för öfrigt, enär hon är hemma hos honom dagel.n gifwa anledning till trätor och oenighet dem emellan för sådant sitt Straffbara förhållande lagl.n anses, samt åläggas att genast flytta till och förblifwa hos honom.
Snar och Hustrun blefwo fördenskull förekallade, då han, som berättade sig wara 54. och hon, hwilken sade sig wara 64. År gammal, bägge bekände, att de under hela den tid af 24. År, som de i ägtenskap sammanlefwat, fört [f. 495r:] en wandel, som war högst straffbar, och ehuru de flera resor af Prästerskapet warnade blifwit, sig icke rättat, utan hwarannan båda med ord och gjerningar förolämpat; dock wille ingendera af dem tillstå sig wara till sådant mera wållande, utan skjöto de skulden på hwarannan.
Länsmannen Wälagtade Michaël Hambraeus, som härwid kom tillstädes, gaf wid handen, att sedan Snar och Brita, oagtadt flere erhållne warningar af Wederbörande Presterskap, icke kunnat rättas, hade han till 1772: års WårTing inkallat dem sig till answar för deras oeniga och Ochristeliga lefnad, då Härads Rätten den 3. Martii besagde År, genom Utslag, som nu upteddes, förklarat att Snar, hwilken wid den hållne Ransakningen funnits wara brottslig, skulle 3.ne, och Brita, såsom mindre wållande, 2.ne Söndagar ståckstraff undergå.
Länsmannen hade förmodat att denne ytterste warnings graden skulle wärkat hos de brottslige någon ändring; men beklagel. hade han eij allenast sedermera hört berättas, att de i kif och trätor fortfarit, utan ock nu af Herr Kyrkoherden Anders Forsslöf erhållit en denne dag författad och till Härads Rätten stäld skrift, som sådant styrke, och hwilken härwid inlemnades.
Och sedan Härads Rätten af samma skrift ytterligare inhämtat, huru frugtlösa alla försök warit att åstadkomma någon förbättring hos Snar och dess Hustru; Och Länsmannen Hambraeus till Rättens godtfinnande hemställt hwad utwäg med dem widare borde tagas; Så
Afsades:
Som Kongl. Maijts Kyrko Lag och Ordning af den 3. Septembr. 1686. i 16: Cap: 11. § förmår och innehåller, att när hat och bitterhet emellan Man och Hustru upkommer, skola de, sedan Presterskapet dem åtwarnat, och förena sökt, men derwed icke uträttat, stemmas till [f. 495v:] DomCapitlet; där saken tillbörligen ransakas och förhöras må; Altså och medan Snar och dess Hustru hwilke, wegradt de för sin oeniga sammanlefnad flere resor af Wederbörande Presterskap thenlige warningar erhållit, eij låtit sig deraf rättas, ännu icke blifwit till Högwördige DomCapitlet i Upsala inkallade; Ty kommer detta mål, i händelse de anklagade eij ändra och bättra sitt okärlige förhållande emot hwarannan, att af Herr Kyrkoherden Forsslöf hos samma DomCapitel anmälas, Som derwed sedermera börer, Lag och omständigheterne likmätigt förklara."
 
Bosatt:omkring 1789 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 7)
Arvsskifte:1789-03-15 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 8)Arvsskiftet efter maken Jonas Snar hålls på Kattön den 15 mars 1789. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Död:1795-07-01 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 9)Dödsnotisen med datumet den 1 juli 1795 lyder: "Kattön Båtsm. Enk. H. Brita Jonsd.r af bröstfeber". Åldern 81 år.

Familj med Jonas (Jon) Andersson Moberg Snar (~1723 - 1788)

Vigsel:1748-10-16 Orsten, Trönö sn, HÄL 10)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1748 d. 16 Octob: wigdes fördublingsBåtsmannen Jonas Andersson Moberg [hänvisning till samtida kommentar direkt under: "Sedan kallas Snar."], född i Regnsjö, med ärliga Pigan Brita Jonsdotter i Tröne, och Orsten, ther äfwen Bröllopet stod."

Barn:
Ingrid Jonsdotter+ (1749 - )
Anders Jonsson+ (1751 - 1770)
Jon Jonsson Snar (1754 - 1754)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1713 Födelse beräknat 1713.  1)
~1723 Maken Jonas (Jon) Andersson Moberg Snar föds beräknat 1723 Rengsjö sn, HÄL 2).
~1748 Bosatt omkring 1748 Orsten, Trönö sn, HÄL.  2)
1748 Vigsel Jonas (Jon) Andersson Moberg Snar 1748-10-16 Orsten, Trönö sn, HÄL.  10)
>1748 Bosatt från 1748-10-16 Svarven, Norrala sn, HÄL.  3)
1749 Dottern Ingrid Jonsdotter+ föds 1749-11-02 Kattön+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 3).
1751 Sonen Anders Jonsson+ föds 1751-06-20 Björtomta, Rengsjö sn, HÄL 3).
1754 Sonen Jon Jonsson Snar föds 1754-07-24 Svarven, Norrala sn, HÄL 3).
1754 Sonen Jon Jonsson Snar dör 1754-11-13 Svarven, Norrala sn, HÄL 3).
1762 Fadderskap 1762 Vad nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1770 Sonen Anders Jonsson+ dör 1770-07-01 Norrala sn+, HÄL 3).
1772 Straffad/dömd 1772.  5)
1776 Straffad/dömd 1776-11-03 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  6)
1788 Maken Jonas (Jon) Andersson Moberg Snar dör 1788-12-23 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 11).
~1789 Bosatt omkring 1789 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  7)
1789 Arvsskifte 1789-03-15 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  8)
1795 Död 1795-07-01 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)AI:1, 1754, p. 28
  
2)Se Vigsel
  
3)C:3, p. 390
  
4)C:3, p. 340
  
5)C:3, p. 353 (efter p. 561!)
  
6)Dombok 1776 för Hälsingland, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:165, f. 494v-495v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
7)Se Arvsskifte
  
8)Bouppteckningar 1787-1789, nr 100, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
9)C:4, f. 119v
  
10)C:3, p. 110
  
11)C:4, f. 117v