Personakt Antavla

Anders Olsson Sund Varberg

Kronobåtsman. Blev 69 år.

Far:VII:11 Olof Andersson Sundström (- <1751)
Mor:VII:12 Anna Johansdotter (1708 - 1751)

Född:1730-10-18 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar: Olof Andersson och hu. Anna Johansdotter. Faddrar: Pastor Lars Elfvik och hu. Katarina Öijer ("Cathar. Oijer"); Anders Jonsson i Svartvik och hu. Kerstin Mårtensdotter. (Ungfaddrar:) Jonas Nilsson i Svartvik, "Barnets Moster" Margareta.
Kronobåtsman:från 1753 Båtsmansrote 114 (omfattade 1737 Svartvik nr 2, Svartvik nr 3, Varberg nr 1, Varberg nr 2, Sund nr 1), Norrala sn, HÄL 2)I det maskinskrivna registret anges att Anders Olsson Sund antagits som båtsman i rote 114 år 1753, med hänvisning till vol. 16. Han finns också upptagen som båtsman Anders Olsson Varberg i samma rote och med samma antagningsår, med hänvisning till vol. 20. [Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:16, 20] - I avdelningen för födda skrivs på sidan för ordinarie båtsmän på uppslaget för "CronoBåtsman i 8 Rotan _ Swartwik, Warberg" "Anders Sund Margta Ersdotter" i samband med barnens födelse (1757-1762). [C:3, p. 374]
Fadderskap:1761 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Anders Sund och hu. Margta Ersdotter i Varberg står 1761 som faddrar till Kerstin (f. 1761-08-08), dotter (och första barnet) till Erik Ersson och hu. Brita Olsdotter i Edvik nr 1.
Bosatt:omkring 1761 Varberg, Norrala sn, HÄL 4)
Fadderskap:1762 Varberg nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Anders Sund och hu. Margta Ersdotter i Varberg står 1749 som faddrar till Anna (f. 1762-05-05), dotter till Hans Jonsson och Brita Johansdotter i Varberg nr 1.
Fadderskap:1763 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL 6)"Båts. Anders Sund, hustru Margta Ersd.r i Warberg" står 1763 som faddrar till Sven (f. 1763-02-15), son till Lars Olofsson och Brita Ersdotter i Sund nr 5.
Fadderskap:1767 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 7)Anders Sund och hu. Margta Ersdotter i Varberg står 1767 som faddrar till Olof (f. 1767-02-09), son till Erik Hansson och hu. Kerstin Olsdotter i den andra delen av Svartvik nr 2 (felmärkt nr 4).
Fadderskap:1767 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL 8)Båtsman Anders Sund och hu. Margta Eriksdotter ("Erici"), utan angiven vistelseort, står 1767 som faddrar till Anders (f. 1767-01-20), son till Erik Jönsson och hu. Brita Andersdotter i Varberg nr sub 2.
Fadderskap:1769 Varberg nr 2, Norrala sn, HÄL 9)Båtsman Anders Sund och hu. Margta Ersdotter, utan angiven vistelseort, står 1769 som faddrar till Anders (f. 1769-08-31), son till Jon Persson och Margta Svensdotter i Varberg nr 2.
Fadderskap:1770 Borg nr 4, Norrala sn, HÄL 10)"Båtsm. Anders Sund, hust. Margta Ersd.r i Warberg" står 1770 som faddrar till Lars (f. 1770-04-04), son till Jon Larsson och Anna Olofsdotter i Borg nr 4.
Fadderskap:1775 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL 11)Båtsman Anders Varberg och hu. Margta Ersdotter, utan angiven vistelseort, står 1775 som faddrar till Anders (f. 1775-02-24), son till Erik Jönsson och hu. Brita Andersdotter i Varberg nr sub 2.
Övrigt tingsärende:1776-11-03 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 12)I domboken från Norrala häradsrätt den 3 november 1776 noteras:
"§. 43.
S.D. Inlemnade till Härads Rätten en skriftel. Afhandling under d. 12. Novembr. 1764, underteknad af Hans Jonsson, Jon Persson och Erik Jonsson i Warberg och bewitnad af Erik Persson i Ale, Nils Andersson och Per Olofsson i Sund, hwarmedelst de nämnde [f. 491r] Warbergs byemän tillåtit Krono Båtsmannen Anders Olofsson Sund att af ris och rot upodla ett litet rögningsland så belägit ofwanföre Stäckfjärds änget, att det framdeles kan läggas inom samma hägnad, och hwilket han, i sin och sin u warande Hustrus lifstid, får behålla och nyttja, endast med det förbehåll att en där befintelig lada, efter bägges deras död, åtföljer med jorden till Byemännens Hemman åter.
Hwilken deras friwilliga öfwerenskommelse, blef till ömse sides säkerhet och trygghet i Härads Rättens Minnes Bok intagen, och skulle deröfwer bewis geom Utdrag utur Protocollet, på begäran meddelas."
 
Bosatt:omkring 1778 Svartvik, Norrala sn, HÄL 13)
Arvsskifte:1790-10-08 Varberg, Norrala sn, HÄL 14)Bouppteckningen efter hustrun Margta Eriksdotter hålls i Varberg den 8 oktober 1790. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Omnämns:1798-10-22 Borg nr 4, Norrala sn, HÄL 15)Han nämns i bouppteckningen daterad den 22 oktober 1798 efter hustruns brorson bonden Jon Larssons hustru Anna Olsdotter i Borg nr 4. Bland skulderna nämns "till bådsman [sic] Anders Sun [sic] i Warberg för en half ko" 90 daler; "till d:o i fasta Pänninga" [sic] 86 daler; "till "d:o des utom i Contant" 36 daler
Omnämns:1798-12-27 Borg nr sub 4, Norrala sn, HÄL 16)Han nämns i ouppteckningen daterad den 27 december 1798 efter Elisabet Larsdotter, hustru till Anders' hustrus brorson, bonden Erik Persson i Borg nr sub 4. Bland skulderna upptas: "Hos afskedade Båtsman Anders Sund i Warberg" 4 riksdaler 15[?] skillingar 4 runstycken samt en gris
Död:1800-10-05 Varberg, Norrala sn, HÄL 17)Dödsnotisen med datumet den 5 oktober 1800 lyder: "Afsk. Båtsm. And. Varberg, ibm [dvs. ibidem = därsammastädes, syftande på byn Varberg] Magvärk". Åldern 69 år 11 månader 18 dagar.
Bouppteckning:1800-12-09 Varberg, Norrala sn, HÄL 18)Bouppteckningen inleds: "Åhr. 1800. den 9. Desember. [sic] upteknades. och wärderades. all Befintelig qwarlåtenskap efter afledne Crono Bådsman [sic] Anders Olofson Varberg i Warbergs by men har inga arfwingar efter Sig. Men igönom Sitt förut gorda [sic] Tästamente som blef iföliden [sic] Höst till Härras rätten [sic] inlämnat Så har Tästementerat Sin efterlöfwande [sic] Änka Hustru Karen Larsdotter den lilla Egendom Som eter [sic] honom kunde finnas [i] behåll. Änkan biträt [sic] af bonden Swen Erikson i Kiällorne". Gården består av följande: en gammal stuga med kammare; ett litet fähus, något gammalt, med foderbod och en liten sädesloge; ett litet härbre; ett gammalt vedlider. Boskapen utgörs av två kor, fyra gamla getter, ett gammalt får, en "nyligen tilkommen kalf". I slutet sägs: "utestående fodringar hos bonden Erik Pärson Sub N:o 4. i Borg" i kontanter (4 riksdaler, 14 skillingar 8 runstycken) och en gris; "Likaledes utestående fodran hos bonden Lars Jonson N:o 4. i Borg" i kontanter (6 riksdaler 38 skillingar 3 runstycken) och en halv del i en ko. Undertecknande bytesdeltagare är änkan hustru Karin Larsdotter i Varberg och hennes biträde, bonden Sven Eriksson i Källerne.

Familj med Margareta Eriksdotter (1719 - 1790)

Vigsel:1755-11-23 Norrala sn, HÄL 19)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1755 d. 23 Nov. el. D(omi)n(i)ca XXVI p. Trinit. gifte sig Anders Sund. (född 1730. 18 octob. fad. Olof Andersson, mod. Anna Johansdotter) med pigan Margta Ersdotter i Borg (född 1719 d. 12 Octob. fadren Eric Ohlson, modren Anna Marci dotter."

Barn:
Olof Andersson+ (1757 - 1758)
Anna Andersdotter+ (1759 - 1759)
Anna Andersdotter+ (1762 - 1768)

Familj med Karin Larsdotter (1742 - 1807)

Vigsel:1791-01-02 Norrala sn, HÄL 20)Vigselnotisen med datumet den 2 januari 1791 lyder: "Afskiedade Båtsman And. Warberg och Bondedottren Chatarina Larsdotter i Berge, 50 År gl." [C:4, f. 99v] - I kyrkoräkenskaperna för räkenskapsåret som löper från den 1 maj 1790 till den 1 maj 1791 upptas under "Bröllopps Pengar": "Warberg. på Anders Warbergs Bröllopp" 16 skillingar. [LI:2, p. 374]

Noteringar

I husförhörslängden 1754, förhör i "Sunds Rota" den 12 februari, skrivs bland husfolket i Varberg [AI:1, 1754, p.14]:
"Ordinarie Båtsm. Anders Sund" (f. 1730-10-18), 24 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene".
---
I husförhörslängden 1756, förhör i Varberg den 19 februari, skrivs efter bönderna i Varberg [AI:1, 1756, p. 18]:
Ordinarie båtsman Anders Sund (f. 1730-10-18), 26 år. I kommentarskolumnen: "com(m)enderad."
Hu. Margta Eriksdotter ("Erici") (f. 1719-10-12), 37 år. [Luthers katekes:] "Simpl". I kommentarskolumnen: "Simpl."
---
I husförhörslängden 1759, förhör den 6 februari, skrivs bland husfolket i Varberg [AI:1, 1759, p. 13]:
Ordinarie [båtsman] Anders Sund (f. 1730-10-18), 29 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "nihil"
Hu. Margta (f. 1719-10-12), 40 år. [Luthers katekes:] "Simpl.". I kommentarskolumnen: "Simpl."
---
I den husförhörslängd som har årtalet 1777 skrivs direkt efter bönderna i Svartvik [AI:1, "1777", p. 12]:
Ordinarie båtsman Anders Varberg (f. 1730-10-08), 48 år
Hu. Margta Ersdotter (f. 1719-10-12), 59 år
---
I husförhörslängden 1763, förhör den 25 januari, skrivs bland husfolket i Varberg [AI:1, 1763, p. 13]:
Ordinarie båtsman Anders Sund (f. 1730-10-18), 33 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "nihil"
Hu. Margta (f. 1719-10-12), 44 år. [Luthers katekes:] "Simpl"
Dotter Anna (f. 1762-11-12), 1 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1730 Födelse 1730-10-18 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1733 2 år Systern VI:6 Brita Olsdotter föds 1733-10-04 Ljusne, Söderala sn, HÄL 21).
1737 6 år Systern Karin Olsdotter föds 1737-02-03 Ljusne, Söderala sn, HÄL 21).
1742 11 år Makan Karin Larsdotter föds 1742-05-31 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 22).
1751 20 år Modern VII:12 Anna Johansdotter dör 1751-04-05 Norrala sn, HÄL 23).
>1753 Kronobåtsman från 1753 Båtsmansrote 114 (omfattade 1737 Svartvik nr 2, Svartvik nr 3, Varberg nr 1, Varberg nr 2, Sund nr 1), Norrala sn, HÄL.  2)
1755 25 år Vigsel Margareta Eriksdotter 1755-11-23 Norrala sn, HÄL.  19)
1757 27 år Sonen Olof Andersson+ föds 1757-12-26 Varberg, Norrala sn, HÄL 24).
1758 27 år Sonen Olof Andersson+ dör 1758-04-29 Varberg, Norrala sn, HÄL 24).
1759 28 år Dottern Anna Andersdotter+ föds 1759-04-22 Varberg, Norrala sn, HÄL 24).
1759 28 år Dottern Anna Andersdotter+ dör 1759-06-19 Varberg, Norrala sn, HÄL 24).
1761 Fadderskap 1761 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1761 Bosatt omkring 1761 Varberg, Norrala sn, HÄL.  4)
1762 Fadderskap 1762 Varberg nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1762 32 år Dottern Anna Andersdotter+ föds 1762-11-12 Varberg, Norrala sn, HÄL 24).
1763 Fadderskap 1763 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL.  6)
1767 Fadderskap 1767 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1767 Fadderskap 1767 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  8)
1768 37 år Dottern Anna Andersdotter+ dör 1768-08-06 Varberg, Norrala sn, HÄL 24).
1769 Fadderskap 1769 Varberg nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1770 Fadderskap 1770 Borg nr 4, Norrala sn, HÄL.  10)
1775 Fadderskap 1775 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  11)
1776 46 år Övrigt tingsärende 1776-11-03 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  12)
~1778 Bosatt omkring 1778 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  13)
1790 59 år Makan Margareta Eriksdotter dör 1790-06-11 Varberg, Norrala sn, HÄL 25).
1790 59 år Arvsskifte 1790-10-08 Varberg, Norrala sn, HÄL.  14)
1791 60 år Vigsel Karin Larsdotter 1791-01-02 Norrala sn, HÄL.  20)
1798 68 år Omnämns 1798-10-22 Borg nr 4, Norrala sn, HÄL.  15)
1798 68 år Omnämns 1798-12-27 Borg nr sub 4, Norrala sn, HÄL.  16)
1800 69 år Död 1800-10-05 Varberg, Norrala sn, HÄL.  17)
1800 70 år Bouppteckning 1800-12-09 Varberg, Norrala sn, HÄL.  18)

Källor

1)C:2, uppsl. 44
  
2)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:16
  
3)C:3, p. 210
  
4)Se Fadderskap
  
5)C:3, p. 224
  
6)C:3, p. 239
  
7)C:3, p. 220
  
8)C:3, p. 228
  
9)C:3, p. 226
  
10)C:3, p. 270
  
11)C:3, p. 229
  
12)Dombok 1776 för Hälsingland, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:165, f. 490v-491r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
13)AI:1, 1777, p. 12
  
14)Bouppteckningar 1790-1792, nr 37, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
15)Bouppteckningar 1798-1800, nr 91, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
16)Bouppteckningar 1798-1800, nr 97, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
17)C:4, f. 122r
  
18)Bouppteckningar 1801-1804, nr 26, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
19)C:3, p. 111
  
20)C:4, f. 99v
  
21)Söderala C:2
  
22)C:3, p. 176
  
23)C:3, p. 510
  
24)C:3, p. 374
  
25)C:4, f. 118r